SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne 

 2. Jednostki pomocnicze gminy zasady tworzenia 

 3. Zakres działania i zadania gminy 

 4. Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy 

 5. Pracownicy samorządowi 

 6. Zasady i tryb przeprowadzania referendum

 7. Gospodarka finansowa gminy 

 8. Postanowienia przejściowe i końcowe

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

 2. Regulamin Rady Miejskiej

 3. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 4. Regulamin Zarządu

 5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy przez jednostki pomocnicze

 6. Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych realizowanych przez organa Gminy i komisje Rady Miejskiej oraz korzystania z nich

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gmina Łęczna jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy Łęczna z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne za pośrednictwem organów Gminy.

§ 2

 1. Gmina Łęczna położona jest w województwie lubelskim i obejmuje obszar 74,9 km2.

 2. Granice terytorialne Gminy Łęczna określa mapa w skali 1:1.000.000, znajdująca się w posiadaniu Zarządu Miasta.

 3. Herbem Gminy jest herb m. Łęczna z wizerunkiem dzika o czarnej barwie ze srebrnymi kłami w polu czerwonym.4. Siedzibą władz Gminy jest miasto Łęczna.

§ 3

Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła zawierająca herb Miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego napisem majuskulnym MIASTO ŁĘCZNA.

§ 4

 1. Przyjmuje się dla Gminy Łęczna chorągiew, flagę, sztandar oraz hejnał m. Łęczna.

 2. Wzory, kształt, formę i barwę znaków miasta określonych w § 2 ust.3, § 3 i § 4 ust.1 oraz zapis nutowy hejnału określa odrębna uchwała. 

  powrót

ROZDZIAŁ II

Jednostki pomocnicze Gminy zasady tworzenia

§ 5

Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, bądź z inicjatywy mieszkańców.

§ 6.

 1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

 2. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Miejska odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
  1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2)  zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
  4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5)  zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Miejskiej nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 4. Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą jednostka pomocnicza zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie jednostki.

 5. Rada odrębną uchwałą określa zasady przekazywania jednostkom pomocniczym środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

§ 7.

 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa i osiedla.

 2. Sołectwami Gminy Łęczna są następujące wsie:
  1) Zofiówka,
  2) Trębaczów,
  3) Nowogród,
  4) Kol. Łuszczów,
  5) Rossosz,
  6) Ciechanki Krzesimowskie,
  7) Ciechanki Łęczyńskie,
  8) Leopoldów,
  9) Zakrzów,
  10) Witaniów,
  11) Karolin,
  12) Podzamcze,
  13) Stara Wieś,
  14) Kol.Stara Wieś,
  15) Stasin,
  16) Piotrówek.

 3. W skład osiedli Gminy Łęczna wchodzą:
  1)Oś.Kol. Trębaczów,
  2)Oś.Stare Miasto,
  3)Oś. Samsonowicza,
  4)Oś.Niepodległości,
  5)Oś. Słoneczne,
  6) Oś. Bobrowniki.

 4. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 sprawuje Rada Miejska. 

  powrót

ROZDZIAŁ III

Zakres działania i zadania gminy

§ 8

Podstawowymi celami Gminy jest wykonywanie zadań oddanych przez przepisy ustaw do wyłącznej jej właściwości dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy.

§ 9

 1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje:
  1) zadania własne,
  2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych,
  3) zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
  4) zadania przejęte od administracji rządowej i samorządowej w drodze porozumień.

 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez administrację rządową i samorządową.

 3. Zadania własne gminy obejmują sprawy:
  1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4) lokalnego transportu zbiorowego,
  5) ochrony zdrowia,
  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8) edukacji publicznej,
  9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 
  10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
  11)targowisk i hal targowych, 
  12)zieleni gminnej i zadrzewień, 
  13)cmentarzy gminnych, 
  14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
  15)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
  16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
  18) promocji gminy,
  19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 4. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

 5. Rada Miejska na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady miejskiej mającej charakter konsultacyjny.

 6. Rada Miejska, powołując młodzieżową radę miejską, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

§ 10

 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 11

 1. Rada Miejska uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 2. Statut jednostki organizacyjnej określa m.in. nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

 3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Zarządu Miasta. 

§ 12

 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada może podjąć uchwałę o przystąpieniu do związku międzygminnego.

 3. Gmina może zawrzeć porozumienie międzygminne w celu powierzenia jednej z gmin, określonych zadań publicznych. 

  powrót

ROZDZIAŁ IV

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy

§ 13

 1. W sprawach objętych zakresem wyłącznej działalności samorządu gminnego najwyższą władzę stanowi wspólnota samorządowa mieszkańców Gminy.

 2. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady Miejskiej i referendum oraz pośrednio przez wybraną przez siebie Radę Miejską.

§ 14

Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum określa rozdział VI Statutu, a w sprawach nie uregulowanych Statutem ustawa szczególna.

§ 15

 1. Organami Gminy są Rada Miejska oraz Zarząd Miasta.

 2. Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych.

 3. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 4. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Miejskiej.

 5. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik Nr 6 do Statutu Gminy z zastrzeżeniem ust.6.

 6. Radnym i Komisjom Rady dokumenty udostępniane są niezwłocznie.

§16

 1. Rada Miejska zwana dalej „Radą” jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.

 2. Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd Miasta, zwany dalej „Zarządem”. 

§17

Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 18

Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.

§ 19

 1. Rada Miejska liczy 28 członków.

 2. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 20 

Do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji Rady Miejskiej należy:

1) uchwalanie statutu Gminy i statutów jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie oraz odwoływanie Sekretarza oraz Skarbnika Miasta, który jest Głównym Księgowym Budżetu, na wniosek Przewodniczącego Zarządu,
4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
5) uchwalanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia i zbycia oraz obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
c) emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez Zarząd w roku budżetowym,
9) podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
10)określanie wysokości sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej,
18) powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji,
18) powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
19) stanowienie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia,
20) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania rozstrzygnięć organu nadzoru dotyczących uchwał Rady do NSA,

§ 21

 1. Rada Miejska wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 2. Funkcji określonych w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej Rady ani z funkcją członka Zarządu.

 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,

 4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miejską z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 6. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 7. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów d rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej.

 8. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 9. Po upływie terminu określonego w ust. 7 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej.

 10. Jeżeli wybory były wynikiem referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów Gminy.

§ 22

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących ustalony w trybie § 21ust.6:

1) zwołuje sesje,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i podpisuje uchwały Rady,

§ 23

W przypadku wygaśnięcia uprawnień Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej przed upływem kadencji , Rada Miejska w trybie określonym w § 21 ust. 1 Statutu dokona nowych wyborów na okres do końca kadencji Rady.

§ 24

Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia został szczegółowo określony w regulaminie Rady, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu

§ 25

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek Zarządu, grupy radnych stanowiącej co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

 3. *

§ 26

 1. Sołtys i przewodniczący Zarządu Osiedla ma prawo uczestniczenia w każdej sesji Rady bez prawa udziału w głosowaniu. O sesjach powiadamia się sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli na takich samych zasadach jak radnych.

 2. Sołtysa i przewodniczącego Zarządu osiedla zaprasza się na sesję Rady, posiedzenie Zarządu lub komisji Rady, których przedmiotem obrad mają być sprawy bezpośrednio dotyczące jego sołectwa lub osiedla. 

§ 27

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, Komisjom oraz grupie radnych w składzie co najmniej trzech osób.

§ 28

Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są Komisje Rady. 

§ 29

 1. Rada Miejska kontroluje działalność Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

 2.  Komisja wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz będących członkami Zarządu.

 4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 30

 1. Rada powołuje ponadto następujące Komisje stałe:
  1) Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska,
  2) Gospodarki Finansowej i Budżetu,
  3) Rolnictwa,
  4) Oświaty,
  5) Zdrowia, Pomocy Społecznej i Charytatywnej,
  6) Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego,
  7) Kultury, Sportu, Turystyki i d/s Młodzieży,
  8) Etyki.

 2. W skład Komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu Komisji.

 3. Liczbę członków Komisji, ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania, określa Rada w uchwale.

 4. Wyboru przewodniczącego Komisji dokonuje Rada.  

§ 31

Do zadań Komisji stałych należy:
1) opiniowanie uchwał Rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie kompetencji Komisji,
2) występowanie i inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków w zakresie kompetencji Komisji.
4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie kompetencji komisji.

§ 32

 1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.

 2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 33

 1. Komisje podlegają Radzie, której przedstawiają na początku roku kalendarzowego plany pracy i sprawozdania z działalności przynajmniej raz na rok.

 2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 34

 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 2. Radni winni współdziałać z jednostkami pomocniczymi Gminy i informować mieszkańców o działaniach władz samorządowych.

 3. Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady i jej organów oraz tych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

§ 35

Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:
1) domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców,
2) podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy,
3) żądać pomocy Zarządu i Urzędu w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo-gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów, znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 36

Za udział w pracach Rady, Zarządu oraz w posiedzeniach Komisji radnemu i członkowi Komisji spoza Rady oraz sołtysowi i przewodniczącemu Zarządu osiedla uczestniczącemu w sesji Rady lub posiedzeniu Komisji i Zarządu na zaproszenie, o którym mowa w § 26 ust. 2, przysługują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad i wysokości określonych w odrębnych przepisach.

§ 37*

§ 38

 1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład Zarządu niebędących radnymi.

 2. Radny lub członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, w Zarządzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów zawiera regulamin Rady .

§ 39

 1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd, składający się z 7 osób.

 2. W skład Zarządu wchodzą: Burmistrz jako Przewodniczący Zarządu, jego Zastępca oraz członkowie Zarządu w liczbie 5.

 3. Rada wybiera Zastępcę Burmistrza oraz pozostałych członków zarządu na wniosek Burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 4. Zasady odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz ustawania członkostwa w Zarządzie wskutek złożonej rezygnacji określają art.28a - 28f ustawy o samorządzie gminnym.

§ 40

Rada Miejska może poprzedzić wybór Burmistrza postępowaniem konkursowym, przy czym warunki konkursu oraz tryb wyłaniania i przedstawienia Radzie kandydatów określa Rada Miejska w drodze uchwały.

§ 41

Czynności wobec Przewodniczącego Zarządu w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały lub Przewodniczący Rady w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu.

§ 42

 1. Zastępca Burmistrza jest zatrudniony na podstawie wyboru.

 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza dokonuje Przewodniczący Zarządu.

§ 43

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Burmistrza w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Burmistrz, a w razie uzasadnionej nieobecności Burmistrza jego Zastępca.

 3. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne zwykłą większością głosów, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 4. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność na posiedzeniu co najmniej 50% członków Zarządu.

 5. Członkowie Zarządu zobowiązani są brać czynny udział w pracach Zarządu.

 6. W pracach Zarządu biorą udział bez prawa głosu Skarbnik i Sekretarz.

 7. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu na podstawie zaproszenia.

§ 44

 1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu.

 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.  

§ 45

 1. Zarząd Miasta wykonuje Uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

 2. Tryb pracy Zarządu Miasta i jego organizację wewnętrzną określa Regulamin Zarządu, stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 46

 1. Zarząd Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego kierownikiem jest Burmistrz.

 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Miejską na wniosek Zarządu Miasta.

§ 47

Do zadań Zarządu Miasta należy w szczególności:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie Miejskiej wszystkich spraw, w których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
2) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
3) opracowanie układu wykonawczego budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o budżecie i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej,
4) podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy, a zwłaszcza:
a) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę Miejską,
b) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę Miejską na dany rok budżetowy.
5) zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę Miejską.
6) podejmowanie Uchwał o wydatkach koniecznych, a nie uwzględnionych w budżecie.  
7) decydowanie o wystąpieniu ze sporem na drogę sądową oraz ustalanie warunków ugody w tych sprawach.
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżenia rozstrzygnięć wskazanych w art.98 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie uchwał podejmowanych przez Zarząd Miasta,
9) gospodarowanie mieniem komunalnym,
10)przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
11)podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
12)udzielanie Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.
13)określanie podziału zadań między Burmistrza i Sekretarza Gminy.
14)wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorządową.
15)zatwierdzanie czynności Burmistrza podjętych w trybie art.32 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 48

W realizacji zadań własnych Gminy Zarząd podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

§ 49

 1. Uchwały Zarządu Miasta podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Miasta, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 2. W przypadkach oddania głosu przeciw uchwale przez któregokolwiek z członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, członek ten może niezwłocznie przedstawić na piśmie lub do protokołu posiedzenia zarzuty wobec treści uchwały.

§ 50

Burmistrz jako przewodniczący Zarządu organizuje jego prace i kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.

§ 51

 1. Burmistrz przyjmuje interesantów na zasadach ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

 2. Kontakty Burmistrza z pracownikami Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu.

§ 52

 1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza.

 2. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Burmistrza obowiązków, zastępuje go Zastępca Burmistrza.

  powrót

ROZDZIAŁ V

Pracownicy samorządowi

§ 53

Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta oraz jednostkach administracyjnych Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru - Burmistrz i jego Zastępca,
2) powołania - Sekretarz, Skarbnik, *
3) mianowania - kierownicy referatów
4) umowy o pracę - pozostali pracownicy.

§ 54

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje Przewodniczący Zarządu.

§ 55

 1. Zarząd Miasta dokonuje oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników samorządowych.

 2. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje się corocznie, przy czym powinno się jej dokonywać w zasadzie pod koniec roku kalendarzowego.

 3. Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności mianowanego pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku oraz osiągnięcie prawidłowego doboru kandydatów na poszczególne stanowiska, właściwych decyzji w sprawie awansów i wyróżnień, zwalniania poszczególnych pracowników.

§ 56

Ocenie kwalifikacyjnej podlegać będzie miedzy innymi jakość i efektywność wykonywania przez pracowników mianowanych obowiązków określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, a w szczególności dbałość w wykonywaniu zadań publicznych Gminy i indywidualne interesy jej mieszkańców, znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, sumienne i bezstronne wykonywanie obowiązków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obywatelska postawa w pracy i poza miejscem pracy, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami, a w szczególności w kontaktach z obywatelami, a nadto dbałość o prestiż i powagę organów Gminy.

§ 57

 1. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje się w formie pisemnej przy uwzględnieniu opinii organizacji zawodowej pracowników działającej w miejscu pracy i po wysłuchaniu zainteresowanego.

 2. Od stwierdzeń zawartych w ocenie kwalifikacyjnej mianowany pracownik samorządowy może odwołać się w terminie siedmiu dni po zapoznaniu się z treścią oceny do Rady Miejskiej.

 3. Rada Miejska może po wysłuchaniu pracownika utrzymać ocenę w mocy, zmienić ją w całości lub w części lub zlecić jej ponowne sporządzenie, dając w tej sprawie wytyczne w swojej uchwale.

 4. W przypadku negatywnej oceny kwalifikacyjnej, od której nie wniesiono odwołania w trybie wskazanym w ust.2 lub po złożeniu odwołania w tym trybie utrzymano ocenę w mocy, ponowna ocena kwalifikacyjna nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym poprzednia ocena stała się ostateczną.

 5. Pracownika należy pouczyć o możliwości i terminie złożenia odwołania od stwierdzeń zawartych w ocenie kwalifikacyjnej.

 6. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze wypowiedzenia zgodnie z art. 10 ustawy o pracownikach samorządowych. 

§ 58

Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

§ 59

Rada w drodze odrębnej uchwały powołuje na okres kadencji Rady komisje dyscyplinarne I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych.

§ 60

Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. 

powrót

ROZDZIAŁ VI

Zasady i tryb przeprowadzania referendum

§ 61

 1. W referendum mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy lub w sprawie odwołania Rady Miejskiej .

 2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

§ 62

Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania w zakresie spraw określonych w § 62 albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami 

§ 63

W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 64

 1. Referendum przeprowadza Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 2. Referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, przy czym referendum takiego nie przeprowadza się przed upływem 12 miesięcy od dnia wyborów albo od dnia ostatniego referendum w tej sprawie, a także jeżeli data wyborów przedterminowych, przeprowadzanych w wyniku referendum, miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady.

 3. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

 4. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.5. Wynik referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest rozstrzygający, jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów.

§ 65

 1. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych.

 2. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada podaje niezwłocznie do wiadomości mieszkańców Gminy.§ 66Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa.

  powrót

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Gminy

§ 67

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest rocznym planem:
  1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,
  2) przychodów i wydatków:
  a) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
  b) funduszy celowych

 2. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

 3. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Miasta.

 4. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Zarząd obowiązany jest przedstawić Radzie wraz z projektem budżetu określa odrębna uchwała.

 5. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia gminnego Zarząd Miasta przedstawia:
  1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,
  2) Radzie Miejskiej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 6. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, po zapoznaniu się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

 7. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Zarząd Miasta jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, Radzie Miejskiej.

 8. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

 9. Bez zgody Zarządu Miasta Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy.

 10. Zamieszczenie w budżecie gminy dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań gminy wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec gminy.

§ 68

 1. Gospodarka finansowa Gminy jest prowadzona z zapewnieniem jawności i przejrzystości finansów publicznych z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości.

 2. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej.

 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
  1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
  3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 4. Gmina oraz jednostki organizacyjne gminy jako jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

 5. Uchwały Rady Miejskiej i Zarządu Miasta dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte i zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu gminy.

 6. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy według zasad określonych w załączniku Nr 5 do Statutu.

§ 69

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Zarząd Miasta.

 2. Zarządowi Miasta przysługuje wyłączne prawo:
  1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
  2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
  3) dokonywania wydatków budżetowych,
  4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
  5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawowo.

 3. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

 4. Bankową obsługę budżetu gminy wykonuje bank wybrany przez Radę Miejską w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między Zarządem Miasta a bankiem.

 5. Rada Miejska może upoważnić Zarząd Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 6. Zarząd Miasta może w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej zaciągać kredyty bankowe w wybranych przez siebie bankach.

 7. Zarząd Miasta przedstawia Radzie Miejskiej i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia. Zakres i formę informacji określa Rada Miejska w uchwale.

 8. Zarząd Miasta przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej.

 9. Rada Miejska rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta. 

powrót

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 70

 1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718).

 2. Urząd prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu. 

§ 71

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów Gminy (protokoły, ewidencje, itp.) regulują odrębne przepisy: Instrukcja Kancelaryjna lub zarządzenia Burmistrza w  zakresie nie uregulowanym instrukcją.

 2. *

§ 72

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:

1) ustawa z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)

3) ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 190 z późn. zm.)

4) ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88.poz. 985)

5) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.)

6) ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.718)

7) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.(Dz. U. nr 11, poz.95).

powrót

 * Zapisy zmienione lub skreślone Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Lubleskiego