KONTAKT
  Siedziba/Adres: Plac Kościuszki 22
  Telefon: (081) 752-07-05

ZAKRES SPRAW

         Sprawy zaopatrzenia w energię cieplną, wodę oraz odprowadzania ścieków, sprawy lokalnego transportu zbiorowego, sprawy wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, utrzymania czystości, kanalizacji deszczowej, nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów, sprawy związane z drogownictwem i transportem drogowym, pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych, współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy, nadzorowanie placów, urządzeń rekreacyjnych i sportowych będących własnością gminy, sprawy zezwoleń na krajowy drogowy przewóz osób, oświetlenia ulicznego, sprawy cmentarzy komunalnych i wojennych, nadzór i koordynacja spraw związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych świadczących usługi komunalne, sprawy zieleni gminnej,
         Organizowanie targowisk i nadzór nad ich działalnością

PRACOWNICY

         mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk Kierownik Referatu wew. 34
         Piotr Wójcicki st. d/s gospodarki komunalnej wew. 36
  Bogdan Przystupa st. d/s gospodarki komunalnej wew. 37
  Andrzej Kawalec st. d/s utrzymania i remontu dróg wew. 35