KONTAKT
Siedziba/Adres: Plac Kościuszki 22
Telefon: (081) 752-07-05

    ZAKRES SPRAW
        

   Sprawy gospodarki nieruchomościami, inwentaryzacja mienia gminnego, sprawy gospodarki gruntami stanowiącymi mienie gminne, tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów na użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność miasta oraz ustalenie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane z rozgraniczeniem i podziałem nieruchomości, sprawy scalenia i wymiany gruntów, sprawy zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprawy pracowniczych ogródków działkowych, sprawy numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów, sprawy planowania i prognozowania społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, prowadzenie banku informacji o gminie, organizacja przepływu informacji między samorządem gminnym a mediami, promocja nowych form prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Łęcznej.


    PRACOWNICY
         Bogdan Siegieda Kierownik Referatu wew. 22
     Zbigniew Kochański st. d/s inwestycji wew. 26
         mgr Adam Tarka st. d/s inwestycji wew. 39
mgr Tomasz Błaszczyk st. d/s promocji i programów pomocowych wew. 39
         Izabela Namiota-Wierzchowska st. d/s gospodarki gruntami wew. 22
         Kazimierz Czachajda st. d/s planowania przestrzennego
i budownictwa
wew. 20
    Mariusz Świrk st. d/s promocji i rozwoju 752-02-13 w. 27
         mgr Piotr Wiśniewski st. d/s zamówień publicznych wew. 26
mgr inż. Bogusław Kulikowski st. d/s inwestycji wew. 26