Załącznik nr 4 do Statutu Gminy


Spis treści

 1. Postanowienia ogólne 

 2. Organizacja wewnętrzna Zarządu 

 3. Tryb pracy Zarządu 

 4. Posiedzenia Zarządu 

 5. Rozstrzyganie 

 6. Zasady wykonywania uchwał Rady 

 7. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin Zarządu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu, w tym zasady wykonywania uchwał Rady oraz podejmowania uchwał przez Zarząd.

§ 2 

 1. Zarząd jako organ wykonawczy Gminy działa z zachowaniem zasady kolegialności. 

 2. Ograniczenia kolegialności w działaniach Zarządu dopuszczalne są jedynie w przypadkach określonych w ustawach.

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZARZĄDU

powrót

§ 3 

W skład Zarządu wchodzą: 
1) Burmistrz, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, 
2) jego Zastępca, 
3) pięciu członków Zarządu.

§ 4 

Rada wybiera Zarząd spośród radnych lub spoza składu Rady w trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.

§5 

Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć: 
1) z zatrudnieniem w administracji rządowej, 
2) z pełnieniem funkcji Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady, 
3) członkostwem w Komisji Rewizyjnej

§ 6 

 1. Do zadań Burmistrza Miasta jako Przewodniczącego Zarządu należy: 
  1) organizowanie pracy Zarządu, 
  2) przewodniczenie obradom Zarządu, 
  3) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz oraz wobec Rady i jej organów, 

 2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje: 
  1) przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu, 
  2) określanie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu, 
  3) dostarczanie członkom Zarządu materiałów dotyczących projektowanych punktów porządku obrad, 
  4) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu. 

 3. Przewodniczenie obradom obejmuje: 
  1) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczanie innych członków Zarządu do zreferowania takich spraw, 
  2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, 3) ustalanie kolejności zabierania głosów przez uczestników dyskusji, 
  4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami, 

 4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje: 
  1) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
  2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu, 
  3) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwał Rady albo Zarządu nie wynika nic innego.

§ 7 

 1. Do obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta należy podejmowanie czynności określonych w § 6 na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta albo w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań pod nieobecność Burmistrza Miasta lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Burmistrza Miasta. 

 2. Konieczność podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia w formie uchwały Zarządu lub Rady.

§ 8 

Burmistrz Miasta określa szczegółowy zakres zadań swojego Zastępcy i pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Organi-zacyjnego Urzędu Miasta.

§ 9 

Do obowiązków członka Zarządu należy: 
1) udział w posiedzeniach Zarządu, 
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu, 
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu, 
4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań, 
5) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.

III. TRYB PRACY ZARZĄDU

powrót

§ 10

 1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 2. W sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego Burmistrz Miasta podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu. 

 3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisów porządkowych. 

 4. Czynności podjęte w trybie określonym w ust. 2 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 11 

 1. Burmistrz Miasta, jego Zastępca oraz członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych czynności leżących w zakresie prawem określonych zadań Zarządu, z wy-łączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć. 

 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedkładają Zarządowi sprawozdania z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 12 

Sekretarz i Skarbnik biorą udział w pracach Zarządu bez prawa głosowania.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU

powrót

§ 13 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz Miasta lub upoważniony przez niego Zastępca. 

 2. W przypadku bezczynności Przewodniczącego Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać 2 członków Zarządu.

§ 14 

Zastępca Burmistrza Miasta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy obradom Zarządu także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Burmistrz Miasta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia swemu Zastępcy.

§ 15 

O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić jego członków i osoby zaproszone z wyprzedzeniem 3-dniowym telefonicznie lub pisemnie.

§ 16 

Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi zawierać informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

§ 17 

 1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą: 
  1) Burmistrz Miasta jako Przewodniczący Zarządu, 
  2) Zastępca Burmistrza Miasta, 
  3) pozostali członkowie Zarządu, 
  4) Sekretarz i Skarbnik, 

 2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani: 
  1) radca prawny Urzędu Miasta, 
  2) inni pracownicy Urzędu Miasta właściwi ze względu na przedmiot obrad, 
  3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad. 

 3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu zapraszany jest Przewodniczący Rady. 

 4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy. 

 5. Rada może w drodze odrębnej uchwały wyznaczyć radnego lub grupę radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu.

§ 18 

Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.

§ 19 

 1. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.

 2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 20 

 1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddawać wiernie przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami. 

 2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje Przewodniczący obrad.

V. ROZSTRZYGANIE

powrót

§ 21 

 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał (mogą one również występować pod nazwą decyzji, postanowień). 

 2. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 

 3. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, zawierające w szczególności opinie, oceny i stanowiska Zarządu.

§ 22 

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi.

§23 

W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania.

§ 24 

W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć: 
1) etatowi członkowie Zarządu działają zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Burmistrza Miasta, 
2) pozaetatowi członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd.

§ 25 

 1. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej muszą zawierać imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w ich podejmowaniu i są podpisane przez Burmistrza Miasta.

 2. Poza przypadkami określonymi w ust.1 uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§26 

 1. Zarząd prowadzi rejestr podjętych rozstrzygnięć, o jakich mowa w § 21 ust. 1. 

 2. Rejestr rozstrzygnięć jest jawny. 

 3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy tych rozstrzygnięć, których ujawnianiu sprzeciwiają się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie dóbr osobistych, o udostępnianiu akt dotyczących postępowań prowadzonych w trybie określonym w kpa.

VI. ZASADY WYKONYWANIA UCHWAŁ RADY

powrót

§ 27 

O sposobie wykonania uchwał Rady rozstrzyga Zarząd, o ile Rada sama nie określiła zasad wykonania swej uchwały.

§ 28 

Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności: 
1) ustalenie terminu wykonania uchwały, 
2) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały, 
3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 29 

Zarząd składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu Gminy.

powrót