§ 1
1. Urząd Miasta Łęczna zwany dalej "Urzędem" realizuje, z zastrzeżeniem ust.2 zadania i kompetencje Burmistrza i Zarządu Miasta, a mianowicie:
1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74. z póź.zm.), ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej.
2)zlecone ustawowo - z zakresu administracji rządowej.
3)przejęte - w drodze porozumień administracyjnych.
2.W wypadkach określonych odrębnymi przepisami Burmistrz i Zarząd Miasta wykonują zadania określone w ust.1 przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3

Siedzibą Urzędu jest miasto Łęczna.

§ 4

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.

§ 5

Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu) oraz kierowników referatów.

§ 6

Kierownicy referatów wchodzących w skład urzędu organizują pracę podległych im stanowisk, ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich zakresów działania.

§ 7

1.Burmistrz Miasta kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, postanowień i innych decyzji kierowniczych oraz poleceń służbowych.
2.W zakresie ustalonym przez Zarząd Miasta, Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi Miasta.
3.Burmistrz Miasta może upoważnić Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 8

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza Miasta należy sprawowanie funkcji przewodniczą-cego Zarządu Miasta, funkcji organu administracji publicznej I instancji w sprawach należących do jego kompetencji rozstrzyganych w formie decyzji indywidualnych oraz kierownika Urzędu, a w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu,
2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie go na zewnątrz.
3) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
4) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy (w ramach upoważnienia dokonanego przez Zarząd)
7) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
8) organizowanie wykonywania uchwał Rady Miejskiej i wykonywanie uchwał Zarządu,
9) przedkładanie na sesje Rady Miejskiej oraz posiedzenia Zarządu sprawozdań z wykonania uchwał,
10) reprezentowanie gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
11) odpowiadanie w imieniu Zarządu za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej oraz Zarządowi,
12) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
13) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i jednostek komunalnych,
14) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,
15) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
16) załatwianie wniosków oraz interpelacji radnych, posłów i senatorów,
17) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
18) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
19) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników urzędu,
20) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,
21) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Burmistrza
22) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
23) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień,
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej,

§ 9
1. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności w sprawach należących do kompetencji Burmistrza.
2. Do zadań Z-cy Burmistrza należy w szczególności nadzór nad prawidłową realizacją następujących zadań wykonywanych przez Urząd:
1) koordynacja całokształtu spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska,
2) gospodarka gruntami,
3) gospodarka przestrzenna,
4) inwestycje,
5) infrastruktura komunalna,
6) gospodarka komunalna,
7) remonty dróg gminnych i miejskich,
8) funkcjonowanie targowisk,
9) ewidencja działalności gospodarczej,
10) promocja gminy i programy pomocowe.

§ 10
1. Sekretarz Miasta zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,
4) opracowywanie projektu statutu i regulaminów organów gminy,
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6) organizowanie współdziałania z sołectwami i osiedlami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
7) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
8) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
9) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
10) nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu,
11) nadzorowanie spraw Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
12) wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
14) branie udziału w posiedzeniach Zarządu Miasta,
15) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

§ 11
Do zadań Skarbnika Miasta należy opracowywanie i wykonywanie budżetu gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
2) nadzór nad wykonywaniem budżetu, organizowanie i odpowiedzialność za gospodarkę finansową gminy,
3) opracowywanie projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,
4) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
5) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy w kontekście uchwalanych programów gospodarczych,
6) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
7) opiniowanie decyzji mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy,
8) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi i Radzie,
9) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładów i jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy,
10) zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku gminy,
11) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększania dochodów do budżetu gminy,
12) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy,
13) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

§ 12
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Zespół Radców Prawnych
2. Referat Spraw Obywatelskich
3. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej
4. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
5. Referat Gospodarki Komunalnej
6. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
7. Referat Organizacyjno - Administracyjny
8. Stanowisko d/s kadr i kultury,
9. Referat Finansowo-Budżetowy
10. Referat Podatkowy

§ 13
1. Do zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należy:
1) Zespół Radców Prawnych:
świadczenie pomocy prawnej Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza, Zarządowi Miasta, referatom i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu, jednostkom organizacyjnym gminy nie zatrudniającym radców prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, świadczenie pomocy prawnej dla Rady Miejskiej i Komisji Rady.
2) Referat Spraw Obywatelskich:
sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, zbiórek publicznych i zgromadzeń, sprawy powszechnego obowiązku obrony, nakładania świadczeń na rzecz obrony, przygotowanie ludności do wykonywania zadań w ramach powszechnej samoobrony, sprawy z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy, ochrony przeciwpożarowej i ochotniczych straży pożarnych, sprawy bhp pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, sprawy ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i gruźlicy, sprawy bezpieczeństwa publicznego. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i prowadzenie tajnej kancelarii - Referat spraw Obywatelskich stanowi pion ochrony podlegający pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, którym jest Kierownik Referatu. Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, SP MZOZ. Prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, którym jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich powoływany jest i funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
3) Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej:
Wspólne prowadzenie z podziałem obowiązków na poszczególne stanowiska pracy spraw: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz remontów budynków komunalnych, analiza i ocena potrzeb mieszkaniowych i możliwości ich zaspokajania, sprzedaż lokali mieszkalnych, wydzierżawianie lokali użytkowych, dodatki mieszkaniowe.
4) Referat Organizacyjno-Administracyjny:
przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, sprawy kancelarii ogólnej, obsługi sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, obsługi biurowej Zarządu Miasta, przyjmowanie skarg obywateli na działalność Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacja i nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu, wniosków i interpelacji, obsługa przepływu korespondencji, prowadzenie archiwum Urzędu, wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami do Sejmu, Senatu i samorządu oraz przeprowadzaniem referendum, obsługa gospodarcza, transportowa i telekomunikacyjna Urzędu, obsługa informatyczna baz danych i internetu, nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej w Urzędzie, sprawy obsługi sekretarsko-biurowej Rady Miasta, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady, Komisji Rady, radnych.
5) Stanowisko d/s kadr i kultury:
Realizacja przyjętych zasad polityki kadrowej, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników obsługiwanych przez Urząd Miasta gminnych jednostek organizacyjnych, rejestrowanie umów zleceń, sprawy upowszechniania kultury i kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury, nadzór nad funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury oraz świetlic wiejskich.
6) Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:
Sprawy związane z prowadzeniem zadań inwestycyjnych gminy, przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych gminy, sprawy gospodarki nieruchomościami, inwentaryzacja mienia gminnego, sprawy gospodarki gruntami stanowiącymi mienie gminne, tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność miasta oraz ustalenie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane z rozgraniczeniem i podziałem nieruchomości, sprawy scalenia i wymiany gruntów, sprawy zagospodarowania przestrzennego, sprawy pracowniczych ogródków działkowych, sprawy numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów, sprawy planowania i prognozowania społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, prowadzenie banku informacji o gminie, koordynacja zamierzeń rozwojowych gminy, przygotowywanie dokumentacji dla realizacji promocji gospodarczej i marketingu, sprawy obsługi współpracy Urzędu z zagranicą, prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej gminy, organizacja przepływu informacji między samorządem gminnym a mediami, promocja nowych form prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Łęcznej, opracowywanie i wy-dawanie wydawnictw informujących o działaniach Rady i Zarządu, przygotowywanie wniosków o dotacje ze środków pomocowych na realizowane inwestycje. Prowadzenie Ośrodka Wspierania Biznesu.
7) Referat Gospodarki Komunalnej:
sprawy zaopatrzenia w energię cieplną, wodę oraz odprowadzania ścieków, sprawy lokalnego transportu zbiorowego, sprawy wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, utrzymania czystości, kanalizacji deszczowej, nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów, sprawy związane z drogownictwem i transportem drogowym, pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych, współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy, nadzorowanie placów, urządzeń rekreacyjnych i sportowych będących własnością gminy, sprawy zezwoleń na krajowy drogowy przewóz osób, oświetlenia ulicznego, sprawy cmentarzy komunalnych i wojennych, nadzór i koordynacja spraw związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych świadczących usługi komunalne, sprawy zieleni gminnej, organizowanie targowisk i nadzór nad ich działalnością.
8) Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych:
Wspólne prowadzenie z podziałem obowiązków na poszczególne stanowiska pracy spraw: nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, usuwania drzew i krzewów, urządzeń technicznych uciążliwych dla środowiska, gospodarki wodnej i przeciw-powodziowej, sprawy planowania i realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, edukacji ekologicznej, sprawy ochrony przyrody, ochrony zwierząt, leśnictwa, łowiectwa, rejestracja psów ras uznanych za agresywne, sprawy dotyczące gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i dotyczące rolnictwa tj. nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym, koordynacja spraw związanych ze spisem rolnym, sprawy związane z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych. sprawy wynikające z przepisów ustawy o działalności gospodarczej, sprawy wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych.
9) Referat Finansowo-Budżetowy:
sprawy gospodarki finansowej; projektów budżetu, układu wykonawczego budżetu, harmonogramu realizacji budżetu i planów finansowych, rachunkowości oraz rewizji finansowej, sprawy księgowości Urzędu Miasta i obsługiwanych przez Urząd gminnych jednostek organizacyjnych oraz budżetu gminy, sprawozdawczości statystycznej, sprawozdań z realizacji budżetu i zbiorczych bilansów jednostek organizacyjnych gminy, sprawy kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy i instytucji dotowanych, sprawy ewidencji, księgowości i egzekucji opłat lokalnych i innych dochodów gminy. Zastępca Skarbnika pełni funkcję Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego i jest głównym księgowym Urzędu Miasta.
10) Referat Podatkowy:
sprawy wymiaru, ewidencji, księgowości i egzekucji podatków, sprawozdawczość w tym zakresie.
2. W ramach realizacji określonych w ust.1 zadań obowiązkiem wszystkich komórek organizacyjnych jest:
1) opracowywanie wniosków do projektów programów gospodarczego rozwoju gminy oraz do założeń i projektów planów zagospodarowania przestrzennego, a ponadto podejmowanie działań w celu wykonania uchwalonych programów i planów, m. in. sprawy inwestycji i remontów,
2) opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy wraz z niezbędnymi materiałami informacyjnymi oraz wniosków do planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
3) realizacja dochodów budżetowych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
4) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych
5) przygotowywanie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawach szczególnych oraz w uchwałach Rady Miejskiej i decyzjach kierowniczych Burmistrza Miasta, a także przygotowywanie do realizacji zadań zleconych ustawowo lub w drodze porozumienia z zakresu administracji rządowej oraz wynikających z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
6) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach należących do jej właściwości, w tym projektów przepisów gminnych, oraz przedkładania ich Zarządowi Miasta celem przygotowania na sesje Rady,
7) opracowywanie projektów uchwał Zarządu Miasta w sprawach należących do jego właściwości,
8) opracowywanie projektów zarządzeń, okólników i innych decyzji kierowniczych Burmistrza Miasta,
9) prowadzenie postępowania administracyjne-go w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i opracowywanie projektów decyzji Burmistrza Miasta w tych sprawach lub wydawanie decyzji w imieniu Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia,
10) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,
11) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych oraz projektowanie sposobu załatwienia wniosków radnych i komisji Rady Miejskiej,
12) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi utworzonymi w celu wykonywania zadań gminy,
13) współdziałanie z organami i jednostkami państwowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i społecznymi oraz ze związkami zawodowymi w sprawach gminy,
14) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w trybie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przeciwdziałanie powstawaniu przyczyn tych skarg,
15) przygotowanie prawem przewidzianym sprawozdań, ocen, analiz i informacji o realizacji zadań na polecenie Burmistrza Miasta lub z własnej inicjatywy,
16) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych,

§ 14
Schemat organizacyjny Urzędu zawierający wykaz stanowisk pracowników samorządowych z wyłączeniem pracowników obsługi stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i powinien być wywieszony w jego siedzibie.

§ 15
Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy określa Regulamin Pracy Urzędu ustalony przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

§ 16
Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 17
1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin.
2. Symbole literowe komórek organizacyjnych dla celów kancelaryjnych określa schemat organizacyjny.

schemat organizacyjny