SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. SESJE RADY MIEJSKIEJ

 3. PRZYGOTOWANIE SESJI

 4. OBRADY

 5. UCHWAŁY

 6. KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

 7. RADNI

 8. TRYB GŁOSOWANIA

 9. ABSOLUTORIUM

 10. WSPÓLNE SESJE Z ORGANAMI STANOWIĄCYMI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin wydany na podstawie § 24 Statutu Gminy Łęczna określa tryb działania Rady, sposób obradowania na sesjach - podejmowanie uchwał przez Radę.

§ 2

 1. Rada Miejska działa na sesjach, poprzez swoje komisje i Zarząd Miasta wykonujący jej uchwały.

 2. Zarząd Miasta i komisje Rady działają pod kontrolą Rady Miejskiej, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

powrót

II. SESJE RADY MIEJSKIEJ

§ 3

Rada Miejska rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.

§ 4

 1. Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie umieszczone w planach pracy Rady Miejskiej.

 3. Sesjami zwyczajnymi mogą być także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwoływane w zwykłym trybie przewidzianym w § 7 Regulaminu.

§ 5

 1. Rada Miejska może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan pracy Rady na wniosek Zarządu Miasta lub 1/4 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 2. Do wniosku o zwołanie sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie stosuje się przepis §16 ust.4, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

§ 6

 1. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji, Rada Miejska na wniosek Przewodniczącego Rady, określa uchwałą główne kierunki i sposoby realizacji zadań Rady.

 2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Miejska na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w następnym roku.

 3. Rada Miejska w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust.1 i 2.

  powrót

III. PRZYGOTOWANIE SESJI

§ 7

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

 2. O terminie i miejscu obrad Rady Miejskiej powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

 3. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

 4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Rada Miejska może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed odczytaniem porządku obrad.

 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Miejskiej powinno być podane do publicznej wiadomości.

 6. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Miasta, a projekt wpłynął do Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

§ 8

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Miejskiej w porozumieniu z Burmistrzem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania określone w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust.1 wykonuje jego zastępca 

§ 9 

Zarząd Miasta obowiązany jest udzielić Radzie Miejskiej wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

powrót

IV. OBRADY

§ 10

 1. Sesje Rady Miejskiej są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców na trzy dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty.

 2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

§ 11

Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum) chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 12

 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnych, można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

 2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Miejskiej właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 13

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 14

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastępuje go w obradach wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 15

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "otwieram sesję Rady Miejskiej w Łęcznej"

 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepisy § 12 regulaminu.

§ 16

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia porządek obrad Rady Miejskiej.

 2. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę Miejską protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytany w toku sesji.

 3. Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, Burmistrz lub jego zastępca.

 4. Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 5. Przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio do protokołów z posiedzeń Komisji i Zarządu Miasta.

§ 17

 1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych, a także krótką informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle.

 3. W miarę możliwości Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na następnej sesji.

 4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego obrad w czasie sesji lub przed jej rozpoczęciem.

 5. Na wniosek radnego Rada Miejska może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 18

 1. Porządek obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej winien obejmować sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

 2. Sprawozdanie składa Burmistrz lub wyznaczony przez Zarząd Miasta członek Zarządu.

 3. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej składa przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

§ 19

 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów obrad.

 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielać głosu poza kolejnością.

§ 20

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

 4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 21

 1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

 2. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
  3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów ,
  6) przeliczenia głosów,
  7) w sprawie przestrzegania regulaminu Rady.

 3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członkom Rady Miejskiej, po dopuszczeniu w dyskusji dwóch "za" i dwóch głosów "przeciwko" wnioskowi.

§ 22

 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej przy czym przepis § 20 stosuje się odpowiednio.

 2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom z publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 23

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący sprawdza obecność radnych, którzy podpisali listę obecności i kończy sesję wypowiadając formułę: "zamykam sesję Rady Miejskiej w Łęcznej". Fakt nieobecności na sali obrad, bez uprzedniego usprawiedliwionego zwolnienia u Przewodniczącego Rady, zostaje odnotowany w protokole obrad sesji.

 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

 3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 24

 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad Rada Miejska jest związana uchwałami podjętymi w tej sesji.

 2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić w drodze odrębnej uchwały.

§ 25

Do wszystkich osób pozostających na miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 26

 1. Pracownik Urzędu Miasta z każdej sesji Rady Miejskiej sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

 2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę Miejską uchwał złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

 3. Odpis protokołu z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia sesji, na której przyjęto protokół Zarządowi Miasta, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych zadań

 4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu oraz na następnej Sesji.

 5. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący, po wysłuchaniu protokolanta.

 6. Jeżeli wniosek nie został uwzględniony w trybie ust.5 wnioskodawca może odwołać się do Rady Miasta.

§ 27

Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta, podlegający bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 28

 1. Protokół z sesji Rady Miejskiej powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
  a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta,
  b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  c) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady Miejskiej z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
  d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  e) ustalony porządek obrad,
  f) przebieg obrad zgodnie z zapisem na taśmie magnetofonowej,
  g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuję się",
  h) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

 2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

  powrót

V. UCHWAŁY

§ 29

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rady Miejskiej rozstrzyga się podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

§ 30

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy.

§ 31

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni w składzie co najmniej 3 osób, Komisje oraz Zarząd Miasta.

§ 32

Uchwały Rady Miejskiej powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:
1) datę i tytuł,
2) podstawę prawną i faktyczną,
3) dokładną merytoryczną treść uchwały,
4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,
6) nadto inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie,

§ 33

Uchwałę Rady Miejskiej podpisuje Przewodniczący obrad.

§ 34

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 35

 1. Oryginały uchwał Zarząd Miasta ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.

 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 3. Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

§ 36

Burmistrz przedkłada właściwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę o udzieleniu bądź nieudzieleniu Zarządowi Miasta absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby, w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

powrót

VI. KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

§ 37

Komisje Rady Miejskiej podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.

§ 38

Do zadań Komisji Rady należy:
1) kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie spraw, dla których komisja została powołana.
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę oraz przekazanych przez członków komisji.
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał.
4) kontrola wykonywania uchwał Rady.

§ 39

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólnie posiedzenia.

 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami organów stanowiących innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Miejskiej do uchwalenia.

 4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, nadzorujący pracę Komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia Komisji i złożenie Radzie sprawozdania z działania.

§ 40

 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca, przy czym uprawnienia zastępcy Przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy Komisji.

 2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Rady. Zastępcę Przewodniczącego komisji oraz sekretarza wybiera komisja spośród swego grona.

 3. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

 4. Szczegółowe zasady działania w tym odbywania posiedzeń, powoływania podkomisji i zespołów, komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosuje się odpowiednio przepisy regulaminowe dotyczące rady.

§ 41

 1. Przewodniczący stałych Komisji przedstawiają na początku roku kalendarzowego plany pracy swoich Komisji oraz co najmniej raz w roku sprawozdania z działalności Komisji.

 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do niestałych komisji i zespołów powoływanych przez Radę Miejską.

§ 42

Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

powrót

VII. RADNI

§ 43

 1. Radni winni uczestniczyć i czynnie brać udział w sesjach Rady Miejskiej w pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.

 2. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami.

§ 44

 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Sesji Rady Miejskiej lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie ważne lub uzasadnione.

 2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.

 3. Radni mają prawo kierować do Zarządu Miasta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 45

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Komisji.

§ 46

 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych w terminie i miejscu uprzednio podanym do wiadomości wyborców osoby, które chciałyby złożyć skargi lub wnioski.

 3. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować obywateli Miasta w siedzibie Urzędu Miasta w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców.

§ 47

 1. Radni ponoszą przed Radą Miejską i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie Miejskiej.

 2. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady Miejskiej, a w uzasadnionych przypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy.

§ 48

 1. W przypadku notorycznego uchybiania obowiązkom radnego Przewodniczący Rady Miejskiej może wnioskować o udzielenie radnemu przez Radę Miejską regulaminowego ostrzeżenia, a w przypadku rażących zaniedbań, regulaminowej nagany.

 2. W sprawie wskazanej w ust.1 Rada Miejska podejmuje uchwałę po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień.

§ 49

 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rada Miejska może powołać Komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

 2. Komisja powołana w trybie ust.1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

§ 50

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 51

 1. Zarząd Miasta wydaje radnym legitymacje.

 2. W legitymacji wpisuje się:
  1) okres trwania kadencji
  2) pełnione funkcje w Radzie Miejskiej
  3) prawo noszenia odznaki radnego zgodnie ze wzorem określonym w odrębnej uchwale.

 3. Zarząd Miasta udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.

 4. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 52

Przewodniczący Rady Miejskiej ustali i wyda członkom komisji, zespołów doradczych i konsultacyjnych powołanych przez Radę Miejską spoza grona radnych, stosowne dokumenty stwierdzające ich udział w pracach Rady Miejskiej.

powrót

VIII. TRYB GŁOSOWANIA

§ 53

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 54

 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.

 2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je, porównując z listą radnych obecnych na sesji, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.

 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 55

 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru członków Zarządu Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępców, lub gdy wymaga tego ustawa.

 2. W głosowaniu tajnym, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

 3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

 4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sali.

 5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.

 6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

§ 56

 1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 57

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów "za".

 2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

 3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Miejskiej oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

  powrót

IX. ABSOLUTORIUM

§ 58

 1. Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu w głosowaniu jawnym.

 2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej.

 4. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Miasta został odwołany z innej przyczyny.

 5. Rada Miejska rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 4 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami , o których mowa w ust. 2 oraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Miejskiej o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada Miejska może odwołać Zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

  powrót

X. WSPÓLNE SESJE Z ORGANAMI STANOWIĄCYMI
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 59

 1. Rada Miejska może odbywać wspólne sesje z organami stanowiącymi innych jednostek samorządu terytorialnego w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

 2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

§ 60

 1. Wspólna sesja jest prawomocną, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych organu stanowiącego każdej jednostki samorządu terytorialnego.

 2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

 3. Koszty wspólnej sesji ponoszą w częściach równych jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wspólnej sesji chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, które biorą udział we wspólnej sesji.

  powrót

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

 1. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu następuje w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

 2. Przewodniczący Rady Miejskiej zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.