Załącznik nr 6 do Statutu Gminy

 

ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANA GMINY I KOMISJE RADY MIEJSKIEJ ORAZ KORZYSTANIA Z NICH

  1. Każdy obywatel ma prawo do informacji oraz dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską, Zarząd, oraz Komisje Rady Miejskiej, w tym do protokołów z ich posiedzeń.

  2. Ograniczenia uprawnień, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

  3. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, po wykazaniu przez nią tożsamości. We wniosku należy wskazać rodzaj dokumentu i jego datę. Udostępnienie dokumentu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

  4. Osoby zainteresowane mogą przeglądać dokumenty oraz sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy.

  5. Czynności określone w ust. 4 dokonywane są w przypadku dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez:
    1) Radę Miejską i jej Komisje - w Biurze Rady Miejskiej w obecności pracownika Urzędu Miejskiego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
    2) Zarządu - w lokalu wskazanym przez pracownika Urzędu Miejskiego upoważnionego przez Przewodniczącego Zarządu i w jego obecności.

  6. Osoba zainteresowana udostępnieniem dokumentów może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii dokumentów. Ograniczenie uprawnień określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.