Załącznik nr 5 do Statutu Gminy

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy przez jednostki pomocnicze

§ 1

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy, na podstawie rocznych planów finansowych (przychodów i rozchodów), zatwierdzanych przez organ uchwałodawczy jednostki.

§ 2

Przychodami jednostki pomocniczej są:
1) wyodrębnione w budżecie gminy środki do ich dyspozycji,
2) przychody własne, w tym z mienia komunalnego,
3) nadwyżka przychodów nad rozchodami z lat poprzednich,
4) odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych,
5) dobrowolne wpłaty i darowizny.

§ 3

Jednostka pomocnicza może przeznaczać, z zastrzeżeniem § 4, będące w jej dyspozycji środki finansowe (rozchody) na:
1) remonty obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie jednostki,
2) bieżące utrzymanie obiektów mienia komunalnego, przekazanych jednostce pomocniczej do korzystania, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym,
3) wspieranie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie jednostki,
4) udziały w realizacji inwestycji za pośrednictwem budżetu gminy,
5) działalność organów jednostki pomocniczej.

§ 4

Rada gminy w uchwale budżetowej corocznie określa:
1) sposób wykorzystania przez jednostkę pomocniczą wydzielonych do jej dyspozycji środków w budżecie gminy. Dyspozycja Rady jest wiążąca dla jednostki,
2) zasady przekazywania w ciągu roku środków budżetowych na realizację zadań jednostki.

§ 5

Środki finansowe, o których mowa w § 4, nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu gminy, chyba że Rada Miejska w uchwale budżetowej postanowi inaczej.

§ 6

  1. Jednostki pomocnicze mogą inicjować nowe inwestycje tylko w ramach budżetu gminy.

  2. Tryb i zasady podejmowania i finansowania z budżetu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (czynów społecznych) określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 7

Szczegółowe zasady dysponowania środkami finansowymi i wykorzystywania planu finansowego jednostki pomocniczej określa statut tej jednostki.

§ 8

  1. Kontrolę i nadzór nad działalnością finansową jednostki pomocniczej sprawuje Zarząd Miasta, Skarbnik Miasta oraz wewnętrzny organ rewizyjny jednostki w zakresie określonym w statucie tej jednostki. Nie narusza to uprawnień kontrolnych Rady Miejskiej.

  2. W przypadku stwierdzenia niegospodarności w jednostce pomocniczej Zarząd Miasta może wstrzymać wydatkowanie przez jednostkę środków pochodzących z budżetu gminy.

§ 9

Jednostka pomocnicza nie może zaciągać zobowiązań pieniężnych nie znajdujących pokrycia w planie finansowym jednostki

§ 10

Jednostka pomocnicza zgłasza wnioski do projektu budżetu gminy w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.

§ 11

Skarbnik Miasta zapewnia obsługę księgową gospodarki finansowej jednostek pomocniczych.