UCHWAŁA NR XLVI/370/2001

RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ

z dnia 21 listopada 2001r.

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./ i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz.31 z póź.zm./ - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się podatników podatku rolnego od podatku od nieruchomości naliczanego od budynków mieszkalnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7 przedsiębiorców rozpoczynających oraz rozszerzających działalność gospodarczą produkcyjną na terenie Miasta i Gminy Łęczna na okres:

a) 3 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji mieści się w granicach - od 262,5 tys. zł do 525 tys. zł włącznie,

b) 4 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji mieści się w granicach - powyżej 525 tys. zł do 840 tys. zł włącznie,

c) 5 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji przekracza 840 tys. zł.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7 przedsiębiorców rozpoczynających lub rozszerzających działalność handlową lub usługową na terenie Miasta i Gminy Łęczna na okres:

a) 1 roku dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji mieści się w granicach od 262,5 tys.zł do 525 tys.zł włącznie,

b) 2 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji mieści się w granicach - powyżej 525 tys. zł do 840 tys. zł,

c) 3 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji przekracza 840 tys. zł.

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7 przedsiębiorców rozpoczynających i rozszerzających działalność usługową w zakresie turystyki, gastronomii, hotelarstwa na terenie Miasta i Gminy Łęczna na okres:

a) 2 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji mieści się w granicach od 63 tys. zł do 84 tys. zł,

b) 3 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji mieści się w granicach - powyżej 84 tys. zł do 105 tys. zł,

c) 4 lat dla przedsiębiorców, których wartość inwestycji przekracza 105 tys. zł.

5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających i rozszerzających działalność gospodarczą, produkcyjną, handlową, usługową na zasadach określonych odpowiednio w ust. 2, 3 i 4 wyłącznie w części dotyczącej rozpoczętej lub rozszerzonej działalności.

6. Nie stosuje się zwolnienia w podatku od nieruchomości w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy już istniejącego.

7. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 rozumie się:

1) zakup gruntu, budynków bądź budowli,
2) koszt wytworzenia, rozbudowy, adaptacji lub modernizacji budynku lub budowli.

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości rzemieślników w zakresie usług ciesielskich, kowalstwa i szewstwa wykonywanych na terenie Gminy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy budynków, ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości emerytów i rencistów,w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, którzy zbyli gospodarstwo rolne.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy nieruchomości siedliskowej zabudowanej budynkami, stanowiącymi wyłączną własność emerytów lub rencistów, pod warunkiem, że użytkują oni budynki i nieruchomość gruntową oraz prowadzą gospodarstwo domowe samodzielnie, bez udziału następców prawnych lub osób trzecich.

§ 4.

 1. Wartość inwestycji warunkującej zwolnienie w przypadku określonym w § 1 ust. 2, 3 i 4 musi być udokumentowana:
1/ fakturami,
2/ umową zawartą w formie wymaganej odrębnymi przepisami, określającą cenę zakupu.

2. Wartość inwestycji będąca podstawą zwolnienia dla przedsiębiorców rozpoczynających lub rozszerzających działalność powinna być udokumentowana w formie zestawienia kosztów.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4 dotyczy inwestycji wykonanych w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 § 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.