XVII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


19 lutego 2004 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej. Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2004 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu uchwały budżetowej,

d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji gospodarki finansowej i budżetu,

e) odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nie uwzględnienia w projekcie budżetu ostatecznych wniosków komisji gospodarki finansowej i budżetu,

f) dyskusja nad projektem budżetu,

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie wchodzącego w skład Przedszkola Publicznego nr 1 w Łęcznej,

b) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kol. Łuszczów wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej w Zofiówce,

c) zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Publicznego nr 5 w Łęcznej,

d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

e) zasad udzielania stypendium dla uczniów,

f) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna,

g) obniżenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego,

h) przystąpienia do Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy”,

i) rocznego Programu Współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

j) zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok.
9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2004 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.