XVI Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


29 grudnia 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.


Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:


a) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,

c) ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna,

e) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna,

f) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Łęcznej.

7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.