XIV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


20 listopada 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.


Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady.
4. Informacja Pana Marka Bańbuły pełniącego funkcję Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęcznej,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2003 rok,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu,

d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna /3 uchwały/,

e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Łęczna,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

9. Wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.