X Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


30 lipca 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna,

b) uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej,
zasad ustalania odpłatności za pobyt i usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej,

c) zatwierdzenia cen jednostkowych za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Kol.Stara Wieś,

d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna /2 uchwały/,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia finansowania działalności ubocznej Urzędu Miasta w formie środka specjalnego,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia finansowania działalności ubocznej szkół
w formie środka specjalnego,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów oceny zadań inwestycyjnych
w Projekcie WPI.

7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.