IX Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


25 czerwca 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej,

b) zasad ustalania odpłatności za pobyt i usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej,

c) powołania Zarządu "Fundacji na Rzecz Zdrowia",

d) powołania Rady "Fundacji na Rzecz Zdrowia",

e) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna /2 uchwały/,

f) współdziałania Gminy Łęczna w opracowaniu programu pn. "Strategia zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego", 

g) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

h) zmian w składzie zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego dla Gminy Łęczna.

7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.