VIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


28 maja 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Prezentacja projektu pt. "Być albo nie być", dot. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawiach:

- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Łęczna będących
w posiadaniu PGKiM Sp. z o.o w Łęcznej,

- zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej,

- udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

- wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna,

- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna",

- powołania doraźnej społecznej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic
i Placów.

9. Wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.