VII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


25 kwietnia 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2002 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu:

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna. 
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.