VI Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


31 marca 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady.
4. Informacja pełniącego funkcję Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski.

8. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna,

b) w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna,

c) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

e) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.

9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2003 r. 
10. Wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.