V Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


26 lutego 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.

Początek obrad - godz. 9.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna.

8. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2003:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu uchwały budżetowej,
d) odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Gospodarki Finansowej i Budżetu,
e) odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nie uwzględnionych w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Gospodarki Finansowej i Budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powołania Zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego dla Gminy Łęczna,

b) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe dotychczasowym użytkownikom wieczystym,

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2003 rok,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli”
w jednostkę budżetową.

10. Wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.