IV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji


29 stycznia 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej,
Pl. Kościuszki 22, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.

Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
4. Sprawozdanie członka Rady Nadzorczej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.
w  Bogdance – przedstawiciela Gminy Łęczna z działalności za okres swojej działalności.
5. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b) ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęczna oraz dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łęczna,

e) zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

8. Wolne wnioski.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad.