II Sesja Rady Miejskiej IV kadencji


6 grudnia 2002 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.

Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt. "Biuletyn Informacyjny",

  • powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łęczna,

  • obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 r.,

  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  • uchylenia uchwały wprowadzającej zwolnienia od podatku od nieruchomości,

  • określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,

  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna (2 uchwały).

8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.