Nr uchwały Data w sprawie
IX/63 2003-06-25 w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego dla Gminy Łęczna
IX/62 2003-06-25 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
IX/61 2003-06-25 w sprawie współdziałania Gminy Łęczna w opracowaniu programu pod nazwą „Strategia zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego”
IX/60 2003-06-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
IX/59 2003-06-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
IX/58 2003-06-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
IX/57 2003-06-25 w sprawie powołania Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
IX/56 2003-06-25 w sprawie powołania Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia
VIII/55 2003-05-28 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
VIII/54 2003-05-28 w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów do spółki z o.o. PGKiM w Łęcznej
VIII/53 2003-05-28 w sprawie  powołania doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów
VIII/52 2003-05-28 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna”
VIII/51 2003-05-28 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
VIII/50 2003-05-28 w sprawie  udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży  nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
VIII/49 2003-05-28 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego  PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej
VIII/48 2003-05-28 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Łęczna będących w posiadaniu PGKiM sp. z o.o. w Łęcznej
VII/47 2003-04-25 w sprawie  powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Łęczna
VII/46 2003-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
VII/45 2003-04-25 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łęczna na 2003 rok
VII/44 2003-04-25 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
VII/43 2003-04-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu
VII/42 2003-04-25 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   gminy   Łęczna
VII/41 2003-04-25 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna
VII/40 2003-04-25 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu
VI/39 2003-03-31 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łęczna
VI/38 2003-03-31 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
VI/37 2003-03-31 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna
VI/36 2003-03-31 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna
V/35 2003-02-26 wyrażająca stanowisko w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
V/34 2003-02-26 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza
V/33 2003-02-26 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego Burmistrza
V/32 2003-02-26 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
V/31 2003-02-26 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” w jednostkę budżetową
V/30 2003-02-26 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2003 rok
V/29 2003-02-26 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego dla Gminy Łęczna
V/28 2003-02-26 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2003 rok
V/27 2003-02-26 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna
IV/26 2003-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
IV/25 2003-01-29 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łęczna
IV/24 2003-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
IV/23 2003-01-29 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęczna oraz dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej
IV/22 2003-01-29 w sprawie określenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso