Nr uchwały Data w sprawie
LIV/445 2002-07-31 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
LIV/444 2002-07-31 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Łęcznej
LIV/443 2002-07-31 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2002 rok
LIV/442 2002-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
LIV/441 2002-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
LIV/440 2002-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
LIV/439 2002-07-31 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia strategii budowy dróg gminnych
LIV/438 2002-07-31 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
LIV/437 2002-07-31 w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna.
LIV/436 2002-07-31 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
LIV/435 2002-07-31 O ratyfikacji Umowy między Zarządem Miasta Łęczna a Stowarzyszeniem Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu z siedzibą w Łucku
LIV/434 2002-07-31 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów” oraz jej eksploatacji
LIV/433 2002-07-31 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęczna
LIV/432 2002-07-31 w sprawie określenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
LIV/431 2002-07-31 wyrażająca zgodę na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
LIII/430 2002-06-19 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
LIII/429 2002-05-19 w sprawie podziału Gminy Łęczna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LII/428 2002-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Projektu Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy dla Gminy Łęczna” realizowanego przy współpracy z firmą LEM Projekt s.c. z Krakowa oraz powołania Zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu
LII/427 2002-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Projektu Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy dla Gminy Łęczna” realizowanego przy współpracy z firmą LEM Projekt s.c. z Krakowa oraz powołania Zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu
LII/426 2002-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla zawodników z terenu Gminy Łęczna
LII/425 2002-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród pieniężnych dla młodzieży zajmującej się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
LII/424 2002-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania
LII/423 2002-05-29  
LII/422 2002-05-29  
LII/421 2002-05-29  
LII/420 2002-05-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu
LII/419 2002-05-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
LII/418 2002-05-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
LI/417 2002-04-17 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
LI/416 2002-04-17 w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
LI/415 2002-04-17 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2001 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu z tego tytułu
L/414 2002-03-28 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łęcznej
L/413 2002-03-28 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Łęcznej
L/412 2002-03-28 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej
L/411 2002-03-28 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej
L/410 2002-03-28 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2002 rok
L/409 2002-03-27 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Łęczna
L/408 2002-03-27 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy na terenie gminy Łęczna
L/407 2002-03-27 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk w mieście Łęczna
L/406 2002-03-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2002 rok
L/405 2002-03-27 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
L/404 2002-03-27 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
XLIX/403 2002-02-20 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łęcznej
XLIX/402 2002-02-20 w sprawie zatwierdzenia cen jednostkowych za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci
XLIX/401 2002-02-20 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Plac Kościuszki 22 w Łęcznej z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Emerytów Górników
XLIX/400 2002-02-20 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 3 w Łęcznej ze Stowarzyszeniem Centrum Kobiet
XLIX/399 2002-02-20 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Burmistrza
XLVIII/398 2002-01-23 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta
XLVIII/397 2002-01-23 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych
XLVIII/396 2002-01-23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty