Nr uchwały Data w sprawie
294 2001-01-31 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej
295 2001-01-31 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej
296 2001-01-31 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Łęcznej
297 2001-01-31 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łęcznej
298 2001-01-31 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2001 rok
299 2001-01-31 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kolonii Łuszczów wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej w Zofiówce
300 2001-01-31 w sprawie zamiaru likwidacji części Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul.Wrzosowej 3 w Łęcznej
301 2001-01-31 w sprawie ustanowienia sztandaru dla Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęczne
302 2001-01-31 w sprawie nadania sztandaru dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęcznej
303 2001-01-31 w sprawie  powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łęczna
304 2001-01-31 w sprawie  wprowadzenia zmian w składzie osobowym Społecznej Komisji Mieszkaniowej
305 2001-01-31 w sprawie zmian w składzie osobowym Doraźnej Komisji Planu Miejscowego
306 2001-01-31 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna"
307 2001-01-31 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt. "Biuletyn Informacyjny"
308 2001-02-28 rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
309 2001-02-28 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
310 2001-02-28 ogłoszenia przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Łęczna
311 2001-02-28 wyrażenia zgody na udzielenie gwarancji pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie nieodwołalnego pełnomocnictwa do korzystania z rachunku Gminy Łęczna
312 2001-02-28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2001 r.
313 2001-02-28 przyjęcia kryteriów oceny zadań inwestycyjnych w Projekcie WPI
314 2001-02-28 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/277/2000 Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie powołania Zespołu d/s Monitorowania i Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
315 2001-02-28 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2001 rok
316 2001-02-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
317 2001-02-28 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt. "Biuletyn Samorządowy"
318  2001-04-04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna
319 2001-04-04 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej i określenia regulaminu konkursu
320 2001-04-04 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej i określenia regulaminu konkursu
321 2001-04-04 w sprawie ustanowienia sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
322 2001-04-04 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Łęczna
323 2001-04-04 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2001 rok
324 2001-04-25  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2000 rok oraz nie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu
325 2001-04-25  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna
326 2001-04-25  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna - etap I
327 2001-04-25  w sprawie likwidacji części Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Wrzosowej 3 w Łęcznej
328 2001-04-25  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego
329 2001-04-25  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
330 2001-05-23 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt. "Biuletyn Informacyjny"
331 2001-05-23 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie gwarancji pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie weksla własnego in blanco
332 2001-05-23 w sprawie określenia źródła pokrycia zobowiązań powstałych w zlikwidowanym zakładzie budżetowym o nazwie ZEC w Łęcznej i przejętych przez budżet Gminy Łęczna
333 2001-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
334 2001-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
335 2001-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
336 2001-05-23 w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
337 2001-06-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
338 2001-06-20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łęczna
339 2001-06-20 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna - etap II
340 2001-06-20 uchylająca uchwałę w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do budowy budynku na działce po byłym "Zajeździe pod Mustangiem" z przeznaczeniem na lokalizację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
341 2001-08-23 zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności w Gminie Łęczna
342 2001-08-23 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
343 2001-08-23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
344 2001-08-23 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miasta
345 2001-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności w Gminie Łęczna 
346 2001-09-26 w sprawie nieuwzględnienia wniosku o uchylenie Uchwały Nr XLIII/341/2001 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 sierpnia 2001r. zmieniającą uchwałę w sprawie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności w Gminie Łęczna 
347 2001-09-26 w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 
348 2001-09-26 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów 
349 2001-09-26 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej 
350 2001-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2001 rok. 
351 2001-09-26 uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej 
352 2001-09-26 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
353 2001-09-26 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
354 2001-09-26 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
355 2001-09-26 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
356 2001-09-26 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
357 2001-09-26 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz wyrażenia zgody na zastosowanie przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej ustalonej przez niego wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania 
358 2001-09-26 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 
359 2001-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna
360 2001-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna
361 2001-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna - etap II
362 2001-10-24 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna
363 2001-10-24 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna”
364 2001-10-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
365 2001-10-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
366 2001-10-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
367 2001-10-24 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Łęczna do Rady Nadzorczej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.
368 2001-11-21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
369 2001-11-21 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
370 2001-11-21 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
371 2001-11-21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
372 2001-11-21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2002r.
373 2001-11-21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
374 2001-12-19 w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
375 2001-12-19 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
376 2001-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
377 2001-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 3 w Łęcznej ze Stowarzyszeniem Centrum Kobiet
378 2001-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Plac Kościuszki 22 w Łęcznej z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Emerytów Górników
379 2001-12-19 w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.
380 2001-12-19 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród pieniężnych dla młodzieży zajmującej się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
381 2001-12-19 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla zawodników z terenu Gminy Łęczna
382 2001-12-19 w sprawie ustalenia lokalizacji pomnika założyciela miasta Jana Tęczyńskiego
383 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
384 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
385 2001-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej
386 2001-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej
387 2001-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Łęcznej
388 2001-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łęcznej
389 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
390 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
391 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
392 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
393 2001-12-19 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Ludowemu Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Pojezierze”
394 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
395 2001-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna