Nr uchwały Data w sprawie
III/161/2000 2000-01-26 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej
III/162/2000 2000-01-26 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/163/2000 2000-01-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
III/164/2000 2000-01-26 w sprawie podjęcia finansowania działalności ubocznej Urzędu Miasta w formie środka specjalnego
III/165/2000 2000-01-26 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Miasta Łęczna
III/166/2000 2000-01-26 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2000 rok
III/167/2000 2000-02-09 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Burmistrza Miasta Łęczna
III/168/2000 2000-02-09 w sprawie stwierdzenia wyboru Burmistrza
III/169/2000 2000-02-09 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Burmistrza
III/170/2000 2000-02-09 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Miasta
III/171/2000 2000-03-01 w sprawie rezygnacji zwolnienia z pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczna
III/172/2000 2000-03-01 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Burmistrza
III/173/2000 2000-03-01 w sprawie zamiaru rozwiązania Straży Miejskiej w Łęcznej
III/174/2000 2000-03-01 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem wolnych lokali w budynkach będących w użytkowaniu przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/175/2000 2000-03-01 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych
III/176/2000 2000-03-01 w sprawie podjęcia działalności ubocznej szkół w formie środka specjalnego
III/177/2000 2000-03-01 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej minie komunalne hipoteką zwykłą
III/178/2000 2000-03-01 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/179/2000 2000-03-01 w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
III/180/2000 2000-03-01 uchylająca uchwałę w sprawie przekazania samochodu służbowego marki Nissan Almera Burmistrzowi Miasta
III/181/2000 2000-03-01 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Świdnik w Świdniku dot. Uznania lasów w Zakrzowie za lasy ochronne
III/182/2000 2000-03-01 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęcznej
III/183/2000 2000-03-01 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/184/2000 2000-03-01 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego Burmistrza Miasta Łęczna
III/185/2000 2000-03-01 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Anny Gąsior
III/186/2000 2000-03-29 w sprawie stwierdzenia zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej
III/187/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
III/188/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia
III/189/2000 2000-03-29 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Łęcznej
III/190/2000 2000-03-29 w sprawie przyjęcia strategii budowy dróg gminnych
III/191/2000 2000-03-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.
III/192/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli.
III/193/2000 2000-03-29 wprowadzenie zmian w budżecie gminy Łęczna
III/194/2000 2000-03-29 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2000 rok.
III/195/2000 2000-03-29 upoważniająca Zarząd Miasta do podjęcia rozmów z KWK "Bogdanka" w Bogdance celem utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła
III/196/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej
III/197/2000 2000-03-29 kontynuacji prac przygotowawczych związanych z budową ulicy Pasternik
III/198/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego Burmistrza Miasta Łęczna
III/199/2000 2000-03-29 w sprawie odmowy przyznania nagrody z funduszu nagród dla byłego Burmistrza Pana Jerzego Blicharskiego
III/200/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Łęcznej
III/201/2000 2000-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
III/202/2000 2000-04-26 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 1999r.oraz nie udzielania absolutorium Zarządowi Miasta tego tytułu
III/203/2000 2000-04-26 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/204/2000 2000-04-26 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/205/2000 2000-04-26 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej oraz wyrażenia zgody na zastosowanie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej ustalonej przez niego wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
III/206/2000 2000-04-26 powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 Łęcznej i określenia regulaminu konkursu
III/207/2000 2000-04-26 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łęczna
III/208/2000 2000-04-26 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego
III/209/2000 2000-04-26 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
III/210/2000 2000-04-26 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia jej regulaminu
III/211/2000 2000-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Łęcznej
III/212/2000 2000-04-26 upoważniająca Zarząd Miasta Łęczna do podjęcia rozmów ze ,,Stroną francuską'' Firmą SGE , Societe Generale d' Entreprises, z siedzibą 5 Cours Ferdinand De Lesseps celem utworzenia na terenie Gminy Łęczna elektrowni
III/213/2000 2000-04-26 wyrażenia zgody na podjęcie rokowań oraz wzajemne umorzenia wierzytelności z tytułu odsetek zwłoki za nieterminowe płatności pomiędzy Gminą Łęczna i Spółdzielniami Mieszkaniowymi przy udziale Zakładu Energetyki Cieplnej Łęczna
III/214/2000 2000-04-26 zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych na terenie Gminy Łęczna
215 2000-06-07 likwidacji targowiska miejskiego w Łęcznej
216 2000-06-07 zamiaru podziału instytucji kultury o nazwie "Centrum Kultury" w Łęcznej
217 2000-06-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2000 r.
218 2000-06-07 powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej i określenia regulaminu konkursu
219 2000-06-07 ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji
220 2000-07-05 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
221 2000-07-05 zatwierdzenia regulaminów targowisk miejskich
222 2000-07-05 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XI/70/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
223 2000-07-05 zmian w podziale na stałe obwody głosowania utworzenia na obszarze gminy Łęczna
224 2000-07-05 uchylająca uchwałę zobowiązującą Zarząd Miasta do odbudowy  budynku po byłym "Zajeździe pod Mustangiem" z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo - pielęgnacyjny
225 2000-07-05 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna ( kwota 26.790 zł.)
226 2000-07-05 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna (kwota 350 tys. Zł.)
227 2000-07-05 czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności w Gminie Łęczna
228 2000-08-30 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Anny Paśnikowskiej
229 2000-08-30 uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
230 2000-08-30 zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminami Powiatu Łęczyńskiego: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn
231 2000-08-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminów targowisk miejskich
232 2000-08-30 wnioskująca o zwiększenie  liczby etatów Policji w rewirze dzielnicowym Gminy Łęczna
233 2000-08-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody edukacyjnej Burmistrza Miasta Łęczna
234 2000-08-30 powołania Doraźnej Społecznej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów
235 2000-08-30 zmian w składzie osobowym Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia
236 2000-08-30 zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej
237 2000-08-30 zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego
238 2000-08-30 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którym umowy powinny być zawierane w pierwszej kolejności
239 2000-08-30 określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łęcznej
240 2000-08-30 przyznania nagrody z funduszu nagród dla Przewodniczącego Zarządu Miasta
241 2000-08-30 wynagrodzenia Burmistrza
242 2000-08-30 wyrażenia zgody na lokalizację Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w budynku Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
243 2000-08-30 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
244 2000-08-30 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
245 2000-08-30 skierowania do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
246 2000-08-30 skierowania do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
247 2000-08-30 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej
248 2000-09-27 w sprawie stwierdzenia zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Łęcznej
249 2000-09-27 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łęczyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w zakresie fizykoterapii.
250 2000-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok.
251 2000-09-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
252 2000-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 3 w Łęcznej ze "Stowarzyszeniem Centrum Kobiet".
253 2000-09-27 w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej.
254 2000-10-25 w sprawie podziału instytucji o nazwie "Centrum Kultury" w Łęcznej
255 2000-10-25 w sprawie nadania Statutu dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
256 2000-10-25 w sprawie nadania Statutu dla Centrum Kultury w Łęcznej
257 2000-10-25 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do odbudowy budynku na działce po byłym "Zajeździe pod Mustangiem" z przeznaczeniem na lokalizację Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
258 2000-10-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
259 2000-10-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
260 2000-10-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
261 2000-10-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
262 2000-10-25 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy "Karta Nauczyciela"
263 2000-10-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu
264 2000-10-25 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej
265 2000-10-25 w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Łęczna     (ul. Nadwieprzańska)
266 2000-12-06 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Energetyki Cieplnej"
267 2000-12-06 w sprawie przystąpienia do "KOBO" Sp. z o.o. w Bogdance oraz określenia zasad wniesienia udziałów przez Zarząd Miasta
268 2000-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2001r.
269 2000-12-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
270 2000-12-06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
271 2000-12-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminów targowisk miejskich
272 2000-12-06 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie "Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli" w jednostkę budżetową
273 2000-12-06 w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna
274 2000-12-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego
275 2000-12-06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej
276 2000-12-06 w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Łęcznej
277 2000-12-06 w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Projektu Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy dla gminy Łęczna" realizowanego przy współpracy z firmą LEM Projekt s.c. z Krakowa oraz powołania zespołu ds. monitorowania i aktualizacji Projektu
278 2000-12-06 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
279 2000-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
280 2000-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
281 2000-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
282 2000-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
283 2000-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
284 2000-12-29 w sprawie przyznawania nagrody za promocję Gminy Łęczna na imprezie sportowo-kulturalnej "Rurkociąg"
285 2000-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy na terenie gminy Łęczna
286 2000-12-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
287 2000-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
288 2000-12-29 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz wyrażenia zgody na zastosowanie przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej ustalonej przez niego wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
289 2000-12-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
290 2000-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
291 2000-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2001r.
292 2000-12-29 w sprawie przyznania nagrody z funduszu nagród dla Przewodniczącego Zarządu Miasta
293 2000-12-29 w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych