Nr uchwały Data w sprawie
III/001/1998 1998-10-29 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
III/002/1998 1998-10-29 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej
III/003/1998 1998-10-29 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
III/004/1998 1998-10-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej
III/005/1998 1998-10-29 w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie funkcjonowania przewozów osób na trasie Lublin - Łęczna - Lublin
III/006/1998 1998-10-29 w sprawie stwierdzenia wyboru Burmistrza
III/007/1998 1998-10-29 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Burmistrza
III/008/1998 1998-10-29 w sprawie stwierdzenia wyborów członków Zarządu Miasta
III/009/1998 1998-11-04 w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
III/010/1998 1998-11-04 w sprawie zatwierdzenia i nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/011/1998 1998-11-04 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Gminy przy ul.3Maja41, stanowiącym mienie komunalne z przeznaczeniem na siedzibę starostwa powiatowego
III/012/1998 1998-11-04 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Gminy przy ul. 3 Maja 41 (były zajazd "Mustang"), stanowiącym mienie komunalne dla Środowiskowego Domu Samopomocy
III/013/1998 1998-11-04 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej
III/014/1998 1998-11-04 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
III/015/1998 1998-11-25 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej d/s Współpracy Gminy Łęczna z Powiatem Łęczyńskim
III/016/1998 1998-11-25 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/017/1998 1998-11-25 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Łęcznej
III/018/1998 1998-11-25 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
III/019/1998 1998-11-25 w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
III/020/1998 1998-11-25 w sprawie wyznaczenia radnego do udziału w posiedzeniach Zarządu Miasta
III/021/1998 1998-11-25 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań kontrolnych
III/022/1998 1998-12-29 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej
III/023/1998 1998-12-29 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna na 1999r.
III/024/1998 1998-12-29 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr L/404/98 z dnia 1. kwietnia 1998r. "w sprawie określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata"
III/025/1998 1998-12-29 w sprawie przyjęcia nowych zasad gospodarki finansowej szkół podstawowych w Gminie Łęczna
III/026/1998 1998-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/027/1998 1998-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/028/1998 1998-12-29 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
III/029/1998 1998-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/030/1998 1998-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1999 r.
III/031/1998 1998-12-29 zminiająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
III/032/1998 1998-12-29 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/033/1998 1998-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego dla Centrum Kobiet przy Stowarzyszeniu Rozwoju Łęcznej
III/034/1998 1998-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/035/1998 1998-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/036/1998 1998-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/037/1998 1998-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/038/1998 1998-12-29 w sprawie: przyjęcia darowizny na majątek Gminy
III/039/1999 1999-01-13 w sprawie powołania Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia
III/040/1999 1999-01-13 w sprawie powołania Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
III/041/1999 1999-02-24 w sprawie zobowiązania Komisji d/s Obywatelskich i Rewizyjnej do sprawowania nadzoru nad realizacją zaleceń zmierzających do usprawnienia pracy Straży Gminnej
III/042/1999 1999-03-06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Miasta Łęczna
III/043/1999 1999-03-06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu kompleksu działek stanowiącego nieruchomość przy Alei Jana Pawła II
III/044/1999 1999-03-06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 1999 rok
III/045/1999 1999-03-06 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
III/046/1999 1999-03-06 w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej
III/047/1999 1999-03-06 w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego
III/048/1999 1999-03-06 w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Łęczna
III/049/1999 1999-03-06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/050/1999 1999-03-06 w sprawie wyrażenia zgody realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumienia
III/051/1999 1999-03-06 w sprawie wyrażenia zgody na wykupienie nieruchomości przez Gminę Łęczna
III/052/1999 1999-03-06 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planu Miejscowego
III/053/1999 1999-03-10 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łęczna
III/054/1999 1999-03-10 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej oraz połączenia go z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej
III/055/1999 1999-03-10 w sprawie stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej
III/056/1999 1999-03-10 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej oraz utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej
III/057/1999 1999-03-10 w sprawie stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęcznej
III/058/1999 1999-03-10 w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna
III/059/1999 1999-03-10 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna
III/060/1999 1999-03-10 w sprawie przekształcenia szkół podstawowych
III/061/1999 1999-03-10 w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Nowogrodzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
III/062/1999 1999-03-10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
III/063/1999 1999-04-07 nadania Statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
III/064/1999 1999-04-07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Straży Gminnej w Łęcznej
III/065/1999 1999-04-07 likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Nowogrodzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej
III/066/1999 1999-04-28 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 1998 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu
III/067/1999 1999-04-28 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania terenu stanowiącego mienie komunalne - Skarbowi Państwa
III/068/1999 1999-04-28 wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w obiekcie będącym w trwałym zarządzie Zakładu Energetyki Cieplnej w Łęcznej
III/069/1999 1999-04-28 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/070/1999 1999-04-28 ustalenia stawek opłaty targowej
III/071/1999 1999-04-28 nadania Regulaminu dla Straży Miejskiej w Łęcznej
III/072/1999 1999-04-28 powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej i określenia regulaminu konkursu
III/073/1999 1999-05-19 określenia inkasentów do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
III/074/1999 1999-05-19 ustalenia opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
III/075/1999 1999-05-19 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej oraz wyrażenia zgody na zastosowanie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej ustalonej przez niego wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
III/076/1999 1999-05-19 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/077/1999 1999-05-19 powołania Pana Janusza Kasprzaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
III/078/1999 1999-06-02 ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
III/079/1999 1999-06-02 określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łęczna
III/080/1999 1999-06-02 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Łęczna
III/081/1999 1999-06-02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody edukacyjnej Burmistrza Miasta Łęczna
III/082/1999 1999-06-02 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
III/083/1999 1999-07-07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
III/084/1999 1999-07-07 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
III/085/1999 1999-07-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
III/086/1999 1999-07-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/087/1999 1999-07-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/088/1999 1999-07-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/089/1999 1999-07-07 w sprawie przekazania samochodu służbowego marki Nissan Almera Burmistrzowi Miasta
III/090/1999 1999-07-07 w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury o naziw "Centrum Kultury w Łęcznej" na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. St. Batorego
III/091/1999 1999-07-07 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do Inwentaryzacji Mienia Podlegającego Komunalizacji
III/092/1999 1999-07-07 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta
III/093/1999 1999-07-07 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta
III/094/1999 1999-07-28 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań własnych gminy zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
III/095/1999 1999-08-25 w sprawie zobowiązaniua Zarządu Miasta Łęczna do zlecenia wydania opinii przez biegłych rzeczoznawców z zakresu budownictwa
III/096/1999 1999-08-25 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
III/097/1999 1999-08-25 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do zasięgania opinii Rady Miejskiej
III/098/1999 1999-08-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/099/1999 1999-08-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/100/1999 1999-08-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/101/1999 1999-08-25 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
III/102/1999 1999-08-25 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
III/103/1999 1999-08-25 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
III/104/1999 1999-08-25 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łęczna
III/105/1999 1999-08-25 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Straży Miejskiej w Łęcznej
III/106/1999 1999-08-25 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych
III/107/1999 1999-08-25 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
III/108/1999 1999-08-25 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
III/109/1999 1999-08-25 w sprawie odwołania Zarządu Miasta z wyjątkiem Burmistrza
III/110/1999 1999-08-25 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łecznej
III/111/1999 1999-09-15 w sprawie odbudowy budynku po byłym "Zajeździe Mustang"
III/112/1999 1999-09-15 w sprawie upamiętnienia cmentarza prawosławnego zlokalizowanego w przeszłości na terenie byłego "Zajazdu Mustang"
III/113/1999 1999-09-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/114/1999 1999-09-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/115/1999 1999-09-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/116/1999 1999-09-15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
III/117/1999 1999-09-15 zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Łęczna do zlecenia wydania opinii przez biegłych rzeczoznawców z zakresu budownictwa
III/118/1999 1999-10-27 w sprawie uchwalenia 'studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna"
III/119/1999 1999-10-27 w sprawie rozpatrzenia protestów złożonych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
III/120/1999 1999-10-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
III/121/1999 1999-10-27 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
III/122/1999 1999-10-27 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gmine przedszkoli
III/123/1999 1999-10-27 w sprawie przyjecia darowizny na majątek Gminy
III/124/1999 1999-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/125/1999 1999-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/126/1999 1999-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/127/1999 1999-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/128/1999 1999-10-27 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń w Łęcznej przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
III/129/1999 1999-10-27 w sprawie zaskarżenia Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
III/130/1999 1999-10-27 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników ludowych do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Lublinie
III/131/1999 1999-11-10 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/132/1999 1999-11-10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/133/1999 1999-11-10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania za naruszenie obowiazków przez mianowanych pracowników samorzadowych
III/134/1999 1999-11-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/135/1999 1999-11-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/136/1999 1999-11-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/137/1999 1999-11-24 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP MZOZ w Łęcznej
III/138/1999 1999-12-29 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do odbudowy budynku po byłym "Zajeżdzie pod Mustangiem" z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny
III/139/1999 1999-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
III/140/1999 1999-12-29 w sprawie zatwierdzenia cen jednostkowych za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci
III/141/1999 1999-12-29 w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
III/142/1999 1999-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
III/143/1999 1999-12-29 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Świdnik w Świdniku dot. Uznania lasów w Zakrzowie za lasy ochronne
III/144/1999 1999-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/145/1999 1999-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/146/1999 1999-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/147/1999 1999-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/148/1999 1999-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/149/1999 1999-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/150/1999 1999-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od śrotków transportowych w 2000 r.
III/151/1999 1999-12-29 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1999 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2000 r.
III/152/1999 1999-12-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
III/153/1999 1999-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/154/1999 1999-12-29 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej
III/155/1999 1999-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego dla "Centrum Kobiet przy Stowarzyszeniu Rozwoju Łęcznej"
III/156/1999 1999-12-29 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/157/1999 1999-12-29 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III/158/1999 1999-12-29 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/20/98 Rady Miejskiej
III/159/1999 1999-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
III/160/1999 1999-12-29 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń w Łęcznej przy Sądzie Rejonowym w Lublinie