Nr uchwały Data w sprawie
II/001/1994 1994-07-04 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
II/002/1994 1994-07-04 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej
II/003/1994 1994-07-04 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej
II/004/1994 1994-07-04 w sprawie stwierdzenia wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Lubelskiego
II/005/1994 1994-07-04 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta
II/006/1994 1994-07-04 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/007/1994 1994-07-05 w sprawie stwierdzenia wyboru Burmistrza
II/008/1994 1994-07-05 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Burmistrza
II/009/1994 1994-07-05 w sprawie stwierdzenia wyborów członków Zarządu Miasta
II/010/1994 1994-07-05 w sprawie powolania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
II/011/1994 1994-07-05 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planu Miejscowego
II/012/1994 1994-07-27 w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztow podróży dla radnych
II/013/1994 1994-07-27 w sprawie ustalenia składow osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Łęcznej
II/014/1994 1994-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/015/1994 1994-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/016/1994 1994-07-27 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna
II/017/1994 1994-07-27 w sprawie określenia sposobu zabezpieczenia majatkowego gwarancji PKO BP o/Łęczna na zaciagany kredyt inwestycyjny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
II/018/1994 1994-07-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt."Biuletyn Informacyjny"
II/019/1994 1994-07-27 w sprawie: powołania Zespołu opiniodawczego przyjmującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sadów powszechnych i członków kolegium d/s wykroczeń
II/020/1994 1994-07-27 w sprawie: wydzierżawienia gruntu pod obiektami handlowymi przy ul. Górniczej w Łęcznej
II/021/1994 1994-09-07 w sprawie uczczenia 50 rocznicy Powstania Warszawskiego
II/022/1994 1994-09-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 1994
II/023/1994 1994-09-07 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materialów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
II/024/1994 1994-09-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/025/1994 1994-09-07 w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządu
II/026/1994 1994-09-07 w sprawie przystapienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Łęczna
II/027/1994 1994-09-07 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali w domach wielomieszkaniowych
II/028/1994 1994-09-07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 1994r.
II/029/1994 1994-09-07 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta
II/030/1994 1994-09-07 zmieniająca uchwałę Nr I/3/94 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 4 lipca 1994r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej
II/031/1994 1994-09-07 zmieniająca uchwałę Nr I /9/94 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie stwierdzenia wyborów członków Zarządu Miasta
II/032/1994 1994-09-14 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
II/033/1994 1994-09-14 w sprawie: użyczenia pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Łęcznej
II/034/1994 1994-10-26 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń w Łęcznej przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
II/035/1994 1994-10-26 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublinie
II/036/1994 1994-10-26 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie
II/037/1994 1994-10-26 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1994
II/038/1994 1994-10-26 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
II/039/1994 1994-10-26 zmieniająca uchwałę Nr III /23/94 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
II/040/1994 1994-10-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Inwestycji , gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej , Urbanistyki , Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łęcznej , ustalającego zasady, warunki i zakres udzielania pomocy f
II/041/1994 1994-12-08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
II/042/1994 1994-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/043/1994 1994-12-08 w sprawie osiedlenia w gminie Łęczna rodziny narodowości polskiej - przesiedleńcow z Republiki Kazachstanu
II/044/1994 1994-12-08 w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych małych
II/045/1994 1994-12-08 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
II/046/1994 1994-12-08 w sprawie zmiany granic administracyjnych wsi Ciechanki Łęczyńskie i miasta Łęczna
II/047/1994 1994-12-08 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
II/048/1994 1994-12-08 w sprawie: wskazania radnego do pełnienia funkcji członka Kapituly Odznaki
II/049/1994 1994-12-29 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1995 r.
II/050/1994 1994-12-29 w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/051/1994 1994-12-29 w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej
II/052/1994 1994-12-29 w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy na terenie gminy Łęczna
II/053/1994 1994-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
II/054/1994 1994-12-29 w sprawie: uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/055/1994 1994-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
II/056/1994 1994-12-29 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
II/057/1994 1994-12-29 w sprawie ustalenia Regulaminu Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia
II/058/1994 1994-12-29 w sprawie: ustalenia Regulaminu Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
II/059/1995 1995-01-25 w sprawie uchwalenia budżetugminy na 1995 r.
II/060/1995 1995-01-25 w sprawie proponowanego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Łęczna
II/061/1995 1995-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży
II/062/1995 1995-01-25 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna
II/063/1995 1995-01-25 w sprawie: powołania Doraźnej Komisji RM do Opracowania Zadań Społeczno-Gospodarczych Rady Miejskiej na II kadencję
II/064/1995 1995-03-01 w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkocholowych dla miasta i gminy Łęczna na rok 1995
II/065/1995 1995-03-01 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
II/066/1995 1995-03-01 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków
II/067/1995 1995-03-01 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOSiGW w Lublinie na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków
II/068/1995 1995-03-01 w sprawie zawieszenia stosowania postanowień ustawy o zamówieniach publicznych w stosunku do zadań finansowanych w całości ze środków własnych Gminy do końca 1995r.
II/069/1995 1995-03-01 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/070/1995 1995-03-01 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/071/1995 1995-03-01 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/072/1995 1995-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1995 r.
II/073/1995 1995-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/074/1995 1995-03-29 w sprawie: przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
II/075/1995 1995-03-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/076/1995 1995-03-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/077/1995 1995-03-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/078/1995 1995-03-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Łęczna - Śródmieście
II/079/1995 1995-03-29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania praestrzennego gminy Łęczna
II/080/1995 1995-03-29 w sprawie powołania Komisji d/s Nazewnictwa ulic i placów
II/081/1995 1995-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
II/082/1995 1995-03-29 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do uzyskania gwarancji kredytowej w PKO - BP Oddział w Łęcznej
II/083/1995 1995-03-29 w sprawie określenia sposobu zabezpieczenia majatkowego gwarancji kredytowej udzielanej przez PKO-BP Oddział w Łęcznej
II/084/1995 1995-03-29 wnioskująca o rozpoczęcie budowy szpitala w Łęcznej
II/085/1995 1995-03-29 zmieniaąca uchwałę Nr XII/84/91 Rady Gminy i Miasta w Łęcznej z dnia 23 maja 1991 r.
II/086/1995 1995-04-19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za rok 1994
II/087/1995 1995-04-19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta
II/088/1995 1995-04-19 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
II/089/1995 1995-04-19 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
II/090/1995 1995-04-19 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza
II/091/1995 1995-04-19 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
II/092/1995 1995-04-19 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
II/093/1995 1995-04-19 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
II/094/1995 1995-04-19 w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego położonego na terenie Starej Wsi na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
II/095/1995 1995-04-19 w sprawie: nadania imienia Liceum Ogólnokształcącego
II/096/1995 1995-04-19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2
II/097/1995 1995-04-19 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3
II/098/1995 1995-04-19 w sprawie: nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 3
II/099/1995 1995-04-19 zm. uchwałę w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/100/1995 1995-04-20 w sprawie: ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
II/101/1995 1995-05-31 w sprawie: zmian w Regulaminie nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Łęczna"
II/102/1995 1995-05-31 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy i miasta Łęczna" Pani Lucynie Alinie Sierpińskiej
II/103/1995 1995-05-31 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna" Pani stefanii Pawlak
II/104/1995 1995-05-31 zm. uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej do wydawania decyzji administracyjnych
II/105/1995 1995-05-31 w sprawie powołania Komitetu Budowy Szpitala w Łęcznej
II/106/1995 1995-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/107/1995 1995-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/108/1995 1995-05-31 w sprawie przejęcia szkół ponadpodstawowych jako zadania własnego
II/109/1995 1995-05-31 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
II/110/1995 1995-05-31 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości polożonej przy ulicy Polnej 14 stanowiącej własność Gminu Łęczna
II/111/1995 1995-05-31 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych m. Łęczna, pomiędzy ulicami Polną i Piłsudskiego.
II/112/1995 1995-06-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/113/1995 1995-06-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/114/1995 1995-06-28 zm. uchwałę w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
II/115/1995 1995-06-28 zm. uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntu pod obiektami handlowymi przy ul. Targowa w Łęcznej
II/116/1995 1995-06-28 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Przedszkola Nr 1 w Łęcznej
II/117/1995 1995-06-28 w sprawie udzielenia nieruchomości położonej przy ul.Polnej 14 stanowiącej własność Gminy Łęczna
II/118/1995 1995-08-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/119/1995 1995-08-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/120/1995 1995-08-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/121/1995 1995-08-23 w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna
II/122/1995 1995-08-23 w sprawie: zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób , z ktorymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
II/123/1995 1995-08-23 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
II/124/1995 1995-09-27 w sprawie przejęcia zadań społeczno-gospodarczych na II kadencję Rady Miejskiej
II/125/1995 1995-09-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/126/1995 1995-09-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/127/1995 1995-09-27 w sprawie wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych
II/128/1995 1995-09-27 w sprawie przyjęcia hejnału miasta Łęczna
II/129/1995 1995-11-08 w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna oraz zmiany miejscowego planu szczegołowego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej
II/130/1995 1995-11-08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/131/1995 1995-11-08 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łęczna na cele związane z prowadzeniem działalności opiekuńczej
II/132/1995 1995-11-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/133/1995 1995-11-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/134/1995 1995-11-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/135/1995 1995-11-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/136/1995 1995-11-29 w sprawie wniosku o zmianę granic Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny
II/137/1995 1995-11-29 w wprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/138/1995 1995-11-29 w sprawie nadania sztandaru I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
II/139/1995 1995-11-29 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego - Zakładowi Energetycznemu Lublin LUBZEL S.A
II/140/1995 1995-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/141/1995 1995-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/142/1995 1995-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/143/1995 1995-12-08 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
II/144/1995 1995-12-08 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza
II/145/1995 1995-12-08 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
II/146/1995 1995-12-08 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
II/147/1995 1995-12-08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
II/148/1995 1995-12-08 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Nadzorczej Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/149/1995 1995-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/150/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/151/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/152/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/153/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/154/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/155/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie
II/156/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/157/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/158/1995 1995-12-28 w sprawie: ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
II/159/1995 1995-12-28 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1996 r.
II/160/1995 1995-12-28 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/161/1995 1995-12-28 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
II/162/1995 1995-12-28 zm. uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
II/163/1995 1995-12-28 w sprawie: zmiany granic administracyjnych PPO-Łęczna im. Łęczna
II/164/1995 1995-12-28 zm. uchwałę w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych małych domów mieszkalnych , lokali w domach wielomieszkaniowych oraz zasad sprzedaży gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych domów
II/165/1995 1995-12-28 w sprawie ustalenia numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum
II/166/1995 1995-12-28 w sprawie odwołania Aleksandra Kuchciewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
II/167/1995 1995-12-28 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej
II/168/1996 1996-01-31 w sprawie ustalenia budzetu gminy na rok 1996
II/169/1996 1996-01-31 zm. uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży
II/170/1996 1996-01-31 uchylająca nie ogłoszoną uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w1996 roku
II/171/1996 1996-01-31 uchylająca uchwałę Nr XLV/327/94 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 9 lutego 1994r. w sprawie przystąpienia Gminy Łęczna do Spółdzielczej Giełdy Owocowo - Warzywnej w Lublinie
II/172/1996 1996-01-31 w sprawie przystąpienia Gminy Łęczna do Lubelskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej, Spółka Akcyjna
II/173/1996 1996-01-31 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
II/174/1996 1996-01-31 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na obszaże gminy Łęczna
II/175/1996 1996-01-31 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod działalność rolniczą
II/176/1996 1996-01-31 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej - cz. wschodnia
II/177/1996 1996-01-31 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
II/178/1996 1996-01-31 w sprawie przystąpienia do tworzenia "Związku Gmin Polskich EUROREGIONU BUG"
II/179/1996 1996-02-24 w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej z okazji pielgrzymki figury Matki Bożej Fatimskiej do Łęcznej
II/180/1996 1996-02-24 w sprawie nadania nazwy alei położone w granicach administracyjnych m. Łęczna, na osiedlu Samsonowicza
II/181/1996 1996-02-28 w sprawie znaków miasta
II/182/1996 1996-02-28 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/183/1996 1996-02-28 w sprawie przekazania mienia komunalnego położonego na terenie miasta Łęczna na rzecz Górniczego Klubu Sportowego "GÓRNIK" w Łęcznej
II/184/1996 1996-02-28 w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Łęcznej zasad wynagrodzenia pracowników , ustalonych przed dniem 1 czerwca1992r.
II/185/1996 1996-02-28 w sprawie wprowadzenia regulaminowego zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie m. Łęczna
II/186/1996 1996-02-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu picia alkoholu i strzelania za pomocą petard w miejscach publicznych
II/187/1996 1996-02-28 zm. uchwałę w sprawie określenia inkasa dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych
II/188/1996 1996-02-28 w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
II/189/1996 1996-02-28 zm. uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 1996 rok
II/190/1996 1996-02-28 odwołania Kazimierza Brońskiego z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej
II/191/1996 1996-02-28 zm. uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/192/1996 1996-02-28 zm. uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/193/1996 1996-03-27 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko objęciu obszaru Łęcznej właściwością Sądu Rejonowego z siedzibą w Świdniku
II/194/1996 1996-03-27 w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego z siedzibą w Łęcznej
II/195/1996 1996-03-27 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
II/196/1996 1996-03-27 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
II/197/1996 1996-03-27 w sprawie zasad zarządu mieniem Gminy oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
II/198/1996 1996-03-27 zm. uchwałę w sprawie określenia inkasa dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
II/199/1996 1996-03-27 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych dla miasta i gminy Łęczna na rok 1996
II/200/1996 1996-03-27 zm. uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
II/201/1996 1996-04-03 w sprawie wprowadzenia zmian w "Statucie Gminy Łęczna" i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
II/202/1996 1996-04-03 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
II/203/1996 1996-04-03 w sprawie zasad ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży dla radnych
II/204/1996 1996-04-24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 1995 rok
II/205/1996 1996-04-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/206/1996 1996-04-24 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej
II/207/1996 1996-04-30 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta
II/208/1996 1996-04-30 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
II/209/1996 1996-04-30 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza
II/210/1996 1996-04-30 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
II/211/1996 1996-04-30 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
II/212/1996 1996-04-30 w sprawie wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego
II/213/1996 1996-05-29 w sprawie przyznania tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna"dla Pana Józefa Stacha
II/214/1995 1995-05-29 w sprawie Statutu Osiedli
II/215/1996 1996-05-29 zm. uchwałę Rady Miejskiej Nr XLIII/311/93 z dnia 8.12.1993r. w sprawie Powołania Rady "Fundacji na Rzecz Zdrowia"
II/216/1996 1996-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/217/1996 1996-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/218/1996 1996-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/219/1996 1996-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/220/1996 1996-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/221/1996 1996-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/222/1996 1996-05-29 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Gminy przy ul.3 Maja 41 (były Zajazd Mustang ), stanowiącym mienie komunalne , dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
II/223/1996 1996-05-29 zm. uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
II/224/1996 1996-05-29 w sprawie przystąpienia do tworzonego "Związku Gmin Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego"
II/225/1996 1996-06-26 w sprawie nawiązania przyjaznych stosónków i współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy m. Łęczna im. Hajduhadhaz na Węgrzech
II/226/1996 1996-06-26 w sprawie ustalenia za wodę i odprowadzenie ścieków
II/227/1996 1996-06-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/228/1996 1996-07-05 w sprawie statutu sołectw
II/229/1996 1996-07-05 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie "Fundacji na Rzecz Zdrowia"
II/230/1996 1996-08-28 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/231/1996 1996-08-28 w sprawie zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej
II/232/1996 1996-08-28 zm. uchwałę w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych małych domów mieszkalnych , lokali w domach wielomieszkalnych oraz zasad sprzedaży gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych domów
II/233/1996 1996-08-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
II/234/1996 1996-08-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/235/1996 1996-08-28 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna
II/236/1996 1996-08-28 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
II/237/1996 1996-08-28 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
II/238/1996 1996-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/94 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rady "Fundacji na Rzecz Zdrowia"
II/239/1996 1996-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr I/11/94 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planu Miejscowego
II/240/1996 1996-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/241/1996 1996-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/242/1996 1996-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/243/1996 1996-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/244/1996 1996-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/245/1996 1996-09-25 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art.3 p.3) i art.3 p.14) ustawy z dnia 4 lipca 1996r. o zmianie ustaw o podatku rolnym , o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody
II/246/1996 1996-09-25 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
II/247/1996 1996-09-25 zm. uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
II/248/1996 1996-09-25 w sprawie określenia środka transportu i zwrotu kosztów dla odbycia podróży słóżbowej Zarządu Miasta poza granice kraju
II/249/1996 1996-09-25 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/250/1996 1996-11-06 w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej - część wschodnia
II/251/1996 1996-11-06 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/252/1996 1996-11-06 w sprawie wyrażenia opinni dot. sieci dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Łęczna
II/253/1996 1996-11-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/254/1996 1996-11-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/255/1996 1996-11-06 określenia zasad zwrotu kosztów podróży do Treviolo
II/256/1996 1996-11-06 w sprawie nawiązania przyjaznych stosunków i współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy m. Łęczna im. Treviolo we Włoszech
II/257/1996 1996-11-06 zm. uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
II/258/1996 1996-12-05 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu ochrony zdrowia od administracji rządowej
II/259/1996 1996-12-05 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/260/1996 1996-12-05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1997r.
II/261/1996 1996-12-05 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna
II/262/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
II/263/1996 1996-12-05 w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
II/264/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/265/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/266/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/267/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/268/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/269/1996 1996-12-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/270/1996 1996-12-11 zm. uchwałę w sprawie utworzonego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/271/1996 1996-12-11 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/272/1996 1996-12-11 w sprawie zatwierdzenia i nadania Statutu Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/273/1996 1996-12-11 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i przyjęcia jednolitego tekstu statutu
II/274/1996 1996-12-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/275/1996 1996-12-30 zm. uchwałę w sprawie określenia inkasa dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych
II/276/1996 1996-12-30 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne - Zespołowi Szkół Ogrodniczych
II/277/1996 1996-12-30 w sprawie zarządzenia postępowania konkursowego, powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/278/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/279/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/280/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/281/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/282/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/283/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/284/1996 1996-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/285/1997 1997-01-07 w sprawie powołania Honorowego Komitetu Obchodów 530-lecia Nadania Praw Miejskich Łęcznej
II/286/1997 1997-01-07 w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną panią Celiną Wróbel
II/287/1997 1997-01-29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 rok
II/288/1997 1997-01-29 zm. uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne z zasobów gminy
II/289/1997 1997-01-30 w sprawie rozpatrzenia wniosków i protestów w przedmiocie ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna na obszarze Kolonii Trębaczów
II/290/1997 1997-01-30 w sprawie rozpatrzenia protestów w przedmiocie ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna
II/291/1997 1997-01-30 w sprawie rozpatrzenia protestów w przedmiocie ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna
II/292/1997 1997-01-30 w sprawie rozpatrzenia zarzutów w przedmiocie ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna
II/293/1997 1997-01-30 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
II/294/1997 1997-01-30 zm. uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy na terenie gminy Łęczna
II/295/1997 1997-01-30 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych dla miasta i gminy Łęczna na rok 1997
II/296/1997 1997-01-30 zm. uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
II/297/1997 1997-01-30 zm. uchwałę w sprawie zarządzenia postępowania konkursowego, powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/298/1997 1997-02-26 o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej - część wschodnia
II/299/1997 1997-02-26 w sprawie powołania Straży Gminnej w Łęcznej
II/300/1997 1997-02-26 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II/301/1997 1997-02-26 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
II/302/1997 1997-02-26 w sprawie trybu i warunków zwalniania od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano działalności rolniczej
II/303/1997 1997-02-26 zm. uchwałę w sprawie znaków miasta
II/304/1997 1997-02-26 zm. uchwałę w sprawie zarządzenia postępowania konkursowego, powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/305/1997 1997-03-26 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II/306/1997 1997-03-26 w sprawie swierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Piotra Jastrzębskiego
II/307/1997 1997-03-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV / 122 / 95 z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
II/308/1997 1997-03-26 w sprawie przekazania terenu stanowiącego mienie komunalne - Skarbowi Państwa
II/309/1997 1997-03-26 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęcznej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce
II/310/1997 1997-03-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/311/1997 1997-03-26 w sprawie nieuwzględnienia wniosku z dnia 22 lutego 1997 r. o uchylenie Uchwały Nr XXXI / 251 /96 Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 1996 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Łęczna
II/312/1997 1997-04-28 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 1996r.oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu
II/313/1997 1997-04-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/314/1997 1997-04-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/315/1997 1997-04-28 w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
II/316/1997 1997-04-28 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Gminy przy ul.3 Maja 41 dla Lubelsko-Chełmskiej Fundacji Rozwoju
II/317/1997 1997-04-28 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji RM
II/318/1997 1997-04-28 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu przez Zarząd Miasta
II/319/1997 1997-05-21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
II/320/1997 1997-05-21 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Burmistrza
II/321/1997 1997-05-21 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
II/322/1997 1997-05-21 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
II/323/1997 1997-05-21 w sprawie nadania Straży Gminnej w Łęcznej Statutu
II/324/1997 1997-05-21 w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta i gminy Łęczna
II/325/1997 1997-05-21 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
II/326/1997 1997-05-21 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne - pod obiektami handlowymi przy ul. Targowej w Łęcznej
II/327/1997 1997-05-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 10.000 zł/
II/328/1997 1997-05-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 381,57 zł/
II/329/1997 1997-05-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 8.000 zł/
II/330/1997 1997-05-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 9.777 zł/
II/331/1997 1997-05-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 20.000 zł/
II/332/1997 1997-05-21 w sprawie przyznania tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna" dla ks.prałata Wacława Krasuskiego
II/333/1997 1997-05-21 w sprawie przyznania tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna" dla Pana Stanisława Stachowicza
II/334/1997 1997-05-21 w sprawie przyznania tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna" dla Pana Aleksandra Kuchciewicza
II/335/1997 1997-06-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
II/336/1997 1997-06-25 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
II/337/1997 1997-06-25 w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza
II/338/1997 1997-07-30 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku stanowiącym mienie komunalne dla potrzeb Roków Sądowych Sądu Rejonowego w Lublinie
II/339/1997 1997-07-30 w sprawie rozpatrzenia protestu do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej -cz.wschodnia
II/340/1997 1997-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu szczególowego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej - cz.wschodnia
II/341/1997 1997-07-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęcznej"
II/342/1997 1997-07-30 w sprawie zabezpieczenia środków na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęcznej w roku 1998
II/343/1997 1997-07-30 zmieniająca uchwałę RM Nr XII/84/91 z dnia 23.05.1991 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, znajdujące się w zasobach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Łęczna
II/344/1997 1997-07-30 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
II/345/1997 1997-07-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Łęcznej /Komisja Inwestycji/
II/346/1997 1997-07-30 w sprawie nadania imienia przedszkolu
II/347/1997 1997-07-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy Łęczna
II/348/1997 1997-07-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie / kwota 5.000 zł/
II/349/1997 1997-07-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 17.000 zł/
II/350/1997 1997-07-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 200 zł/
II/351/1997 1997-08-27 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Łęczna
II/352/1997 1997-08-27 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej
II/353/1997 1997-08-27 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM /Komisja Finansów/
II/354/1997 1997-08-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 15.962 zł/
II/355/1997 1997-08-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 2.000 zł/
II/356/1997 1997-10-22 w sprawie przyjęcia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna po II wyłożeniu
II/357/1997 1997-10-22 w sprawie rozpatrzenia protestów złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna po II wyłożeniu
II/358/1997 1997-10-29 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Gminy przy ul.3Maja 41 w Łęcznej
II/359/1997 1997-10-29 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci szkół podstawowych na terenie Gminy Łęczna
II/360/1997 1997-10-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 65.660 zł/
II/361/1997 1997-10-29 w sprawie wprowadzenia zmian wbudżecie /kwota 1.500 zł/
II/362/1997 1997-10-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 329.000 zł/
II/363/1997 1997-10-29 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II/364/1997 1997-10-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Łęcznej /Kom.Obywatelska/
II/365/1997 1997-10-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/366/1997 1997-10-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stwek opłaty targowej
II/367/1997 1997-12-03 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna
II/368/1997 1997-12-03 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród w dziedzinie kultury, sportu, turystyki przez Burmistrza miasta Łęczna
II/369/1997 1997-12-03 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu budowlanego szkoły ponadpodstawowej przy ul. Szkolnej w Łęcznej w roku 1998
II/370/1997 1997-12-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie /kwota 7.593 zł/
II/371/1997 1997-12-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 35.00 zł/
II/372/1997 1997-12-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 100.000 zł/
II/373/1997 1997-12-10 w sprawie odwołania p.Piotra Sobowa ze składu Rady Nadzorczej MZOZ w Łęcznej
II/374/1997 1997-12-10 w sprawie powołania Rady Społecznej MZOZ w Łęcznej
II/375/1997 1997-12-10 w sprawie powołania Pana Piotra Wójcickiego do składu Rady Społecznej MZOZ w Łęcznej
II/376/1997 1997-12-10 w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/377/1997 1997-12-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie MZOZ w Łęcznej
II/378/1997 1997-12-10 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej MZOZ w Łęcznej
II/379/1997 1997-12-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 5.616 zł/
II/380/1997 1997-12-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 3.966,21 zł/
II/381/1997 1997-12-29 zmieniajżca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/382/1997 1997-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 1998 rok
II/383/1997 1997-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna
II/384/1997 1997-12-29 zmieniająca uchwałę RM Nr VII/45/94 z dnia 8 grudnia 1994r. w sprawie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
II/385/1997 1997-12-29 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
II/386/1997 1997-12-29 w sprawie przejęcia części zadań z zakresu administracji rządowej
II/387/1997 1997-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 612.768,10 zł/
II/388/1997 1997-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 40.000 zł/
II/389/1997 1997-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 148.250 zł/
II/390/1997 1997-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 30.000 zł/
II/391/1998 1998-01-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczna na 1998 rok
II/392/1998 1998-01-28 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych oraz małych domach mieszkalnych
II/393/1998 1998-01-28 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna
II/394/1998 1998-01-28 w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej
II/395/1998 1998-01-28 w sprawie utworzenia powiatu z siedzibą w Łęcznej
II/396/1998 1998-01-28 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
II/397/1998 1998-02-25 zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej
II/398/1998 1998-02-25 przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
II/399/1998 1998-02-25 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
II/400/1998 1998-02-25 opłaty prolongacyjnej
II/401/1998 1998-02-25 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 1998r.
II/402/1998 1998-04-01 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/403/1998 1998-04-01 uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
II/404/1998 1998-04-01 określenia zasad nabywania, zbuwania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
II/405/1998 1998-04-01 likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej
II/406/1998 1998-04-29 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 1997r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu
II/407/1998 1998-04-29 wynagrodzenia Burmistrza
II/408/1998 1998-04-29 wynagrodzenia Z-cy Burmistrza
II/409/1998 1998-04-29 wynagrodzenia Skarbnika
II/410/1998 1998-04-29 wynagrodzenia Sekretarza
II/411/1998 1998-04-29 ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
II/412/1998 1998-04-29 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łęczna
II/413/1998 1998-04-29 zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminami Łęczna i Spiczyn
II/414/1998 1998-04-29 powołania komisji konkursowych do wyboru Dyrektora SP Nr 4 i Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 3 i 5
II/415/1998 1998-04-29 upoważnienia Zarządu Miasta do podjęcia działań zmierzających do przekazania obiektów ocyzszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych dla PGKiM Sp. z o.o.
II/416/1998 1998-05-27 ustanowienia nagrody edukacyjnej Burmistrza Miasta Łęczna
II/417/1998 1998-05-27 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
II/418/1998 1998-05-27 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
II/419/1998 1998-05-27 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
II/420/1998 1998-05-27 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
II/421/1998 1998-05-27 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna
II/422/1998 1998-06-10 wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PGKiM w Łęcznej z udziałem Gminy oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci w formie wkładu niepieniężnego
II/423/1998 1998-06-10 przedłużenia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
II/424/1998 1998-06-10 zabezpieczenia środków na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, z wyłączeniem granic administracyjnych miasta
II/425/1998 1998-06-10 zabezpieczenia środków na budowę wodociągu Trębaczów-Zofiówka I etap w roku 1999
II/426/1998 1998-06-10 uchylająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne - pod obiektami handlowymi przy ulicy Targowej w Łęcznej
II/427/1998 1998-06-10 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta i gminy Łęczna
II/428/1998 1998-06-10 wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 253.179 zł /
II/429/1998 1998-06-10 wprowadzenia składników na majątek gminy Łęczna
II/430/1998 1998-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
II/431/1998 1998-06-17 ustalenia lokalizacji targowiska oraz udzielenia zezwolenia na prowadzenie targowiska
II/432/1998 1998-06-17 zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Łęcznej
II/433/1998 1998-06-17 wprowadzenia zmian w budżecie /kwota 50.000 zł/
II/434/1998 1998-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
II/435/1998 1998-06-17 nadania nazwy placu położonego w granicach administracyjnych miasta Łęczna
II/436/1998 1998-06-17 nadania nazwy ulicy położonej położonej w granicach administracyjnych miasta Łęczna
II/437/1998 1998-06-17 nie uwzględnienia wniosku z dnia 9 czerwca 1998 roku o uchylenie Uchwały Nr L/405/98 z dnia 1 kwietnia 1998r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej