Nr uchwały Data w sprawie
I/015/1990 1990-07-04 statutu Gminy i Miasta
I/024/1990 1990-09-13 opłaty targowej
I/041/1990 1990-10-09 utrzymania czystości i porządku w mieście
I/049/1990 1990-12-05 ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego
I/053/1990 1990-12-05 regulamin organizacyjny Urzędu
I/063/1990 1990-12-28 statut sołectwa
I/064/1990 1990-12-28 statut osiedla
I/070/1991 1991-04-03 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruch.
I/071/1991 1991-04-03 zm.uch.-opłata adm.za czynn.urzędowe
I/072/1991 1991-04-03 podatku od posiadania psów
I/074/1991 1991-04-03 określenia inkasa dla sołtysów
I/075/1991 1991-04-03 zm.uch.- statut sołectwa
I/076/1991 1991-04-03 zm.uch.- statut osiedla
I/090/1991 1991-05-23 zm.uch.- ustalenie stawek opłat targowych
I/091/1991 1991-05-27 statut placówek wychowania przedszkolnego
I/118/1991 1991-10-23 zm.uch.- stawki opłaty targowej
I/129/1991 1991-11-28 zm.uch.- Statut Gminy i Miasta
I/138/1991 1991-11-29 ustalenie regulaminu targowisk
I/140/1991 1991-12-19 zatwierdz.Zarządz.nr 1 Zarządu
I/141/1992 1992-01-29 zm.uch. w spr. podatku od psów
I/142/1992 1992-01-30 wprowadzenia opłaty administracyjnej
I/143/1992 1992-01-31 zm.uch. w spr.ust.stawek podat.od nieruch.
I/144/1992 1992-02-01 zm.uch.- wydzierż.tere.rol.os.Bobrow.
I/145/1992 1992-02-02 zm.uch.- skład osob.Komisji Rewiz.
I/146/1992 1992-02-03 zm.uch.- wybór Przew.Kom.Rewiz.
I/147/1992 1992-02-04 wybór członka Kolegium d/s wykrocz.
I/148/1992 1992-02-05 wybór kandydata Rady Nadz.ZOZ wojew.
I/149/1992 1992-02-26 zm.uch.- ust.liczby i rodz.komisji Rady
I/150/1992 1992-02-26 uchyl.uch.- powoł.Społ.Kom.Mieszk.
I/151/1992 1992-02-26 zm.uch.- skład osob.Komisji Rady
I/152/1992 1992-02-26 czas pracy placówek
I/153/1992 1992-02-26 zm.uch.- zmniej.kwoty udzi.Wita-Karolin
I/154/1992 1992-02-26 powołanie Rady Nadz. PGKM Sp.z oo
I/155/1992 1992-03-31 budżet Gminy na rok 1992
I/156/1992 1992-03-31 wysokość podatku od środków transportu
I/157/1992 1992-03-31 likwidacja Przedszkola nr 2
I/158/1992 1992-03-31 tryb zwalniaqnia od podatku rolnego
I/159/1992 1992-03-31 wprowadz.opł.adm. za czynn.urzęd.
I/160/1992 1992-03-31 zatw.regul.dot.przydział.mieszkań
I/161/1992 1992-03-31 wniosek o zmianę formy opiniow. przez LSS
I/162/1992 1992-03-31 zobowiązania delegatów do LSS do przedstaw.
I/163/1992 1992-03-31 odmówienia zgody na zm.war.pr.p.Tkaczyka
I/164/1992 1992-04-30 przyjęcie budżetu za rok 1991
I/165/1992 1992-04-30 udzielenie absolutorium Zarządowi
I/166/1992 1992-04-30 ustalenie wysokości poż.krótkoterm.
I/167/1992 1992-04-30 kwota zobowiązań zaciąg.przez Zarząd
I/168/1992 1992-04-30 dotacja dla Kom.Rej.Straży Pożar.
I/169/1992 1992-04-30 zm.uch.-wybór wiceprzewod.Rady
I/170/1992 1992-05-27 uchylenie uchwały o zm. granic (KWK)
I/171/1992 1992-05-27 zm.uch. - składy Komisji Rady
I/172/1992 1992-06-25 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Łęcznej
I/173/1992 1992-06-25 podjęcia budowy oczyszczalni ścieków i ustalenia wykonawcy tej inwestycji.
I/174/1992 1992-06-25 w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków.
I/175/1992 1992-06-25 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Burmistrza
I/176/1992 1992-06-25 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
I/178/1992 1992-06-25 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
I/179/1992 1992-06-25 uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej na mocy porozumienia z Rejenowym Organem Administracji Ogólnej.
I/180/1992 1992-06-25 uchylająca uchwałę w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w komunalnych zasobach mieszkaniowych w mieście Łęczna.
I/181/1992 1992-09-09 zmieniającej uchwałę w sprawie zmniejszenia kwoty udziału Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu w inwestycji czynowej gazociąg Karolin-Witaniów-Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze
I/182/1992 1992-09-09 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna.
I/183/1992 1992-09-09 w sprawie utworzenia Centrum Kultury .
I/184/1992 1992-09-09 w sprawie nadania statutu dla Centrum Kultury w Łęcznej.
I/185/1992 1992-09-09 w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
I/186/1992 1992-09-09 w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
I/187/1992 1992-09-09 w sprawie określenia kwoty, do której Zarząd Miasta może zaciągać zobowiązania.
I/188/1992 1992-09-09 w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na 1992 rok.
I/189/1992 1992-09-09 w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Szkoły nr 4" w Łęcznej.
I/190/1992 1992-09-09 w sprawie nabycia budynku wraz z gruntem poł. ul. Plac Kościuszki 22 w Łęcznej.
I/191/1992 1992-09-09 w sprawie zaopiniowania projektu sieci dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Łęczna.
I/192/1992 1992-10-07 w sprawie przekazania w użyczenie budynku przychodni rejonowej na os.Bobrowniki dla GZOZ w Łęcznej
I/193/1992 1992-10-07 w sprawie przejęcia kompetencji Zgromadzenia Wspólników w PGKiM S-ce z o.o. w Łęcznej przez Radę Miasta
I/194/1992 1992-10-07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta
I/195/1992 1992-10-07 w sprawie wniesienia podania o złożenie rewizji nadzwyczajnej do Ministra Sprawiedliwości.
I/196/1992 1992-10-07 w sprawie komunalizacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie miasta Łęczna.
I/197/1992 1992-11-04 w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków
I/198/1992 1992-11-04 w sprawie przeniesienia środków budżetowych
I/199/1992 1992-11-04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzierżawiania terenów rolnych położonych za osiedlem "Bobrowniki" w Łęcznej.
I/200/1992 1992-11-18 w sprawie odwołania Włodzimierza Stępniaka ze stanowiska Burmistrza
I/202/1992 1992-11-18 w sprawie odwołania Zarządu Miasta Łęczna
I/203/1992 1992-11-18 w sprawie powierzenia kompetencji z zakresu działań Burmistrza Sekretarzowi Gminy.
I/204/1992 1992-12-02 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia miasta Łęczna
I/208/1992 1992-12-02 w sprawie przekazania samochodu służbowego marki "POLONEZ" Burmistrzowi Miasta
I/209/1992 1992-12-09 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
I/210/1992 1992-12-09 w sprawie przeniesień środków budżetowych
I/211/1992 1992-12-09 w sprawie przeniesienia środków budżetowych
I/212/1992 1992-12-09 w sprawie przeznaczenia środków będących na koncie inwestycyjnym na zadanie pod nazwą "Budowa Szkoły nr 4" w Łęcznej.
I/213/1992 1992-12-09 zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej.
I/214/1992 1992-12-09 w sprawie zmiany uchwały o oplacie targowej
I/215/1992 1992-12-30 w sprawie przeniesienia środków budżetowych
I/216/1992 1992-12-30 w sprawie zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na 1992 rok.
I/217/1992 1992-12-30 w sprawie przeniesienia środków budżetowych
I/218/1992 1992-12-30 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów na ponadplanowe wydatki
I/219/1992 1992-12-30 w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
I/220/1992 1992-12-30 w sprawie przeniesienia środków budżetowych
I/221/1993 1993-01-20 w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków
I/222/1993 1993-01-21 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1993r.
I/223/1993 1993-01-21 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
I/224/1993 1993-01-21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasa dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
I/225/1993 1993-01-21 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
I/226/1993 1993-01-21 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna.
I/227/1993 1993-01-21 w sprawie zmiany granic administracyjnych wsi Kol.Łuszczów i wsi Nowogród, gm.Łęczna
I/228/1993 1993-02-17 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna.
I/229/1993 1993-02-17 w sprawie przystąpienia do aktualizacji planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego "Pasternik-Zachód" w Łęcznej.
I/230/1993 1993-02-17 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej na mocy porozumienia z Urzędem Rejonowym w Lublinie
I/231/1993 1993-02-17 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta
I/232/1993 1993-02-17 w sprawie utworzenia powiatu z siedzibą w Łęcznej
I/233/1993 1993-02-17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy i Miasta w Łęcznej w sprawie stwierdzenia wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego.
I/234/1993 1993-03-24 w sprawie przystąpienia Gminy Łęczna do spółki "Telekom Puchaczów" S.A.
I/235/1993 1993-03-24 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
I/236/1993 1993-03-24 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w mieście Łęczna przy ul. Wojska Polskiego na os. Niepodległości
I/237/1993 1993-03-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod dziełalność rolniczą
I/238/1993 1993-03-24 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawiania terenów rolnych położonych za osiedlem "Bobrowniki" w Łęcznej
I/239/1993 1993-03-24 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasa dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
I/240/1993 1993-03-24 w sprawie budżetu gminy na 1993r.
I/241/1993 1993-04-28 w sprawie : ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków
I/242/1993 1993-04-28 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków.
I/243/1993 1993-04-28 w sprawie trybu i warunków zwalniania od podatku rolnego użytów rolnych, na któtych zaprzestano działalności rolniczej.
I/244/1993 1993-04-28 zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kultury w Łęcznej.
I/245/1993 1993-04-28 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Łęczna" lekarzowi medycyny Józefowi Krupińskiemu
I/247/1993 1993-04-28 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta
I/248/1993 1993-04-28 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
I/250/1993 1993-04-28 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 1992.
I/251/1993 1993-04-29 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta
I/254/1993 1993-04-29 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
I/255/1993 1993-04-29 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Burmistrza
I/256/1993 1993-04-29 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
I/257/1993 1993-04-29 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
I/258/1993 1993-05-27 w sprawie komunalizacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie miasta Łęczna
I/259/1993 1993-05-27 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego "Pasternik III" w Łęcznej
I/260/1993 1993-06-30 w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.Łęczna
I/261/1993 1993-06-30 zmieniająca Uchwałę "w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łęcznej, dotyczącego przydziału mieszkań komunalnych".
I/262/1993 1993-06-30 w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście .....
I/263/1993 1993-06-30 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży
I/264/1993 1993-06-30 zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej.
I/265/1993 1993-07-29 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Sylwestrzakiem
I/266/1993 1993-07-29 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów na terenie gminy i miasta.
I/267/1993 1993-07-30 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna.
I/268/1993 1993-07-30 w sprawie przejęcia jako zadania zlecone prowadzenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zepołu Szkół Nr 1 w Łęcznej
I/269/1993 1993-07-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży
I/270/1993 1993-07-30 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna
I/271/1993 1993-07-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Łęczna
I/272/1993 1993-07-30 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Szczegółowym Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Jednorodzinnego "Pasternik-Zachód" w Łęcznej
I/273/1993 1993-07-30 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w mieście Łęczna na os. Pasternik - Zachód.
I/274/1993 1993-07-30 w sprawie powołania Doraźnej Komisji do zbadania prawidłowości rozliczenia inwestycji pod nazwą "gazociąg Karolin - Witaniów - PPO"
I/275/1993 1993-07-30 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej do Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
I/276/1993 1993-07-30 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta
I/277/1993 1993-07-30 opiniująca inicjatywę utworzenia regionu współpracy transgranicznej pod nazwą Euroregion "Bug"
I/278/1993 1993-07-30 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy
I/279/1993 1993-09-08 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków.
I/280/1993 1993-09-08 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków.
I/281/1993 1993-09-08 w sprawie nabycia na własność Gminy Łęczna obiektu Zajazdu "Mustang"
I/282/1993 1993-09-08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów na terenie gminy i miasta.
I/283/1993 1993-09-08 w sprawie wyrażenia protestu na decyzję Rady Ministrów wykluczającą miasto Łęczna jako siedzibę powiatu
I/284/1993 1993-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży
I/285/1993 1993-09-29 w sprawie przekazania mienia gminnego położonego na terenie wsi Witaniów dla Kółka Rolniczego w Witaniowie
I/286/1993 1993-09-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1993
I/287/1993 1993-09-29 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
I/288/1993 1993-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania samochodu służbowego marki "POLONEZ" Burmistrzowi Miasta
I/289/1993 1993-09-29 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
I/290/1993 1993-10-27 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 1993 rok
I/291/1993 1993-10-27 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
I/292/1993 1993-10-27 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Placu Jana Pawła II
I/293/1993 1993-10-27 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Łęczna" Panu Antoniemu Kotlińskiemu
I/294/1993 1993-10-27 w sprawie ustanowienia fundacji na rzecz Służby Zdrowia
I/295/1993 1993-10-27 w sprawie utworzenia w Łęcznej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
I/296/1993 1993-11-24 w sprawie uchwalenia Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta w Łęcznej
I/297/1993 1993-12-01 w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.Łęczna
I/298/1993 1993-11-24 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Burmistrza
I/299/1993 1993-11-24 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
I/300/1993 1993-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Łęczna
I/301/1993 1993-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
I/302/1993 1993-11-24 wnioskująca o przyśpieszenie telefonizacji Miasta i Gminy Łęczna.
I/303/1993 1993-12-08 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 1993 rok
I/304/1993 1993-12-08 w sprawie określenia sposobu zabezpieczenia majątkowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska
I/305/1993 1993-12-08 w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.Łęczna
I/306/1993 1993-12-08 w sprawie powołania Komisji d/s Nazewnictwa Ulic i Placów
I/307/1993 1993-12-08 w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.
I/308/1993 1993-12-08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w użyczenie budynku przychodni rejonowej na os.Bobrowniki dla GZOZ w Łęcznej
I/309/1993 1993-12-08 w sprawie ustalenia Statutu Fundacji na rzecz Służby Zdrowia pod nazwą Fundacji na rzecz Zdrowia
I/310/1993 1993-12-08 w sprawie powołania Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia
I/311/1993 1993-12-08 w sprawie powołania Rady Fundacji na Rzecz Zdrowia
I/312/1993 1993-12-08 w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cel Fundacji na Rzecz Zdrowia
I/313/1993 1993-12-08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia fundacji na rzecz Służby Zdrowia
I/314/1993 1993-12-29 w sprawie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych
I/315/1993 1993-12-29 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na rok 1994
I/316/1993 1993-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 1994r.
I/317/1993 1993-12-29 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
I/318/1993 1993-12-29 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
I/319/1993 1993-12-29 w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Łęczna.
I/320/1993 1993-12-29  
I/321/1993 1993-12-29  
I/322/1993 1993-12-29 w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna
I/323/1993 1993-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia budynku Urzędu Gminy i Miasta przy ul.Polnej 14
I/324/1993 1993-12-29 w sprawie nadania nazw ulic oraz zmiany nazw ulic położonych w granicach administracyjnych miasta Łęczna
I/325/1994 1994-02-09 w sprawie przystąpienia Gminy Łęczna jako członka wspierającego do stowarzyszenia Górniczy Klub Sportowy "Górnik" w Łęcznej
I/326/1994 1994-02-09 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planu Miejscowego
I/327/1994 1994-02-09 w sprawie przystąpienia Gminy Łęczna do Spółdzielczej Giełdy Owocowo-Warzywnej w Lublinie
I/328/1994 1994-02-09 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczna.
I/329/1994 1994-02-09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
I/330/1994 1994-02-09 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie "Fundacji na rzecz Zdrowia"
I/331/1994 1994-02-09 opiniująca dalsze funkcjonowanie Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łęcznej
I/332/1994 1994-02-09 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/313/93 oraz zmieniająca uchwałę nr XLI/294/93 w sprawie ustanowienia fundacji na rzecz Służby Zdrowia
I/333/1994 1994-03-16 zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych domów jednorodzinnych
I/334/1994 1994-03-16 uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok
I/335/1994 1994-03-16 ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
I/336/1994 1994-03-16 zmieniając uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta
I/337/1994 1994-03-16 ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji Rady Miejskiej w Lęcznej
I/338/1994 1994-03-16 zm. uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
I/339/1994 1994-03-16 zm. uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
I/340/1994 1994-03-16 w sprawie wydania czasopisma pt. ''Biuletyn Informacyjny""
I/341/1994 1994-03-16 w sprawie zakazu picia alkoholu i strzelania za pomocą petard w miejscach publicznych
I/342/1994 1994-03-16 w sprawie określenia inkasa dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych
I/343/1994 1994-03-16 zm. uchwałę w sprawie trybu i warunków zwalniania od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano dział. rolniczej
I/344/1994 1994-03-16 zaciagnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków
I/345/1994 1994-03-16 zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie budowy komunalnej oczyszczalni ścieków
I/346/1994 1994-04-27 w sprawie przyznania tytułu " Zasłużony dla Gminy i Miasta Łęczna Pani Marii Tkaczyk
I/347/1994 1994-04-27 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Łęczna " Panu Eugeniuszowi Niespodziewańskiemu
I/348/1994 1994-04-27 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Regulaminu przyznawania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna"
I/349/1994 1994-04-27 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczna za rok 1993
I/350/1994 1994-04-27 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta
I/351/1994 1994-04-27 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
I/352/1994 1994-04-27 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
I/353/1994 1994-04-27 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Burmistrza
I/354/1994 1994-04-27 w sprawie wynagrodzenia Skarbnika
I/355/1994 1994-04-27 w sprawie wynagrodzenia Sekretarza
I/356/1994 1994-04-27 w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne os. Słonecznego
I/357/1994 1994-04-27 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
I/358/1994 1994-04-27 w sprawie zatwierdzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Łęczna
I/359/1994 1994-04-27 w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Łęczna
I/360/1994 1994-04-27 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyboru dyrektorów szkół na terenie miasta i gminy Łęczna
I/361/1994 1994-04-27 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na rok 1994
I/362/1994 1994-04-27 w sprawie: założenia lokaty w Banku Rozwoju Rolnictwa w Lublinie
I/363/1994 1994-04-27 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radnym Panem Jerzym Tkaczykiem
I/364/1994 1994-04-27 w sprawie określenia sposobu zabezpieczenia majątkowego gwarancji PKO BP o/Łęczna na zaciągany kredyt inwestycyjny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
I/365/1994 1994-04-28 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania samochodu służbowego marki "Polonez" Burmistrzowi Miasta
I/366/1994 1994-05-26 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
I/367/1994 1994-05-26 w sprawie uchwalenia Planu SZczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta - cz. Wschodnia.
I/368/1994 1994-05-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna"
I/369/1994 1994-05-26 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
I/370/1994 1994-05-26 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali i w domach wielomieszkaniowych
I/371/1994 1994-05-26 w sprawie wystapienia do posłów i senatorów okręgu wyborczego w Lublinie o podjęcie działań w kierunku zmian przepisów prawnych dotyczących mieszkań komunalnych
I/372/1994 1994-05-26 w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Łęczna
I/373/1994 1994-05-26 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkocholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedazy
I/374/1994 1994-05-26 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Przedszkoli
I/375/1994 1994-05-26 w sprawie wskazania banku sprawującego obsługę finansową Urzędu