Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin.

     Rada Miejska liczy 21 członków, którzy rozpatrują i rozstrzygają w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.

     Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie umieszczone w planach pracy Rady Miejskiej. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Sesje Rady Miejskiej są jawne.


Miasto: historia, położenie geograficzne, dane statystyczne, atuty miasta, plan miasta, zabytkimiasto w fotografii, miasta partnerskie, znaki miastaWładze: informacje ogólneradni III kadencjikomisje radykluby radnychuchwały Rady Miejskiej  Biuro Rady Miejskiej, Biuletyn Informacyjny Rady MiejskiejSesje Rady Miejskiej, Zarząd Miastainteraktywny schemat organizacyjny Urzędu MiastaRady Osiedlowe i Sołectwa, Budżet Gminyprzepisy organizacyjne - Statut Gminy, Regulamin Rady Miejskiej, Regulamin Organizacyjny Urzędu. Urzędy i instytucje: Gmina, Starostwo Powiatowe, Instytucje Powiatowe, inne instytucje. Oświata - przedszkolaszkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły społeczne i prywatne, zespoły szkół, inne. Kultura -  muzea, biblioteki, Centrum Kultury, ośrodki kultury i klubySport - kluby sportowe, obiekty sportowePrasa lokalna. Zdrowie - przychodnie i poradnie, apteki, innePomoc społeczna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom SamopomocyOrganizacje pozarządowe. Turystyka i wypoczynekAktualności: Kultura, Sport, Przetargi, z ostatniej chwili, Ogłoszenia, Oferty inwestycyjne, Informacje praktyczneBiuletyn Informacyjny RM.