Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, ul. Akacjowa 11
Telefon / fax : (081) 462-72-74
Kierownik : Anna Płoszaj

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej istnieje od 1995, powstał jako pierwszy ośrodek wsparcia dla osób z chorobą psychiczną i z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubelskim i jako nieliczny wówczas w kraju.
Posiada 40 miejsc dla mieszkańców powiatu Łęczyńskiego.
Ośrodek zajmuje się terapią rehabilitacją medyczną, społeczną i zawodową.

Oferujemy:
     Pomoc i wsparcie medyczne
     Wsparcie psychologiczne
     Terapię grupową i indywidualną
     Terapię zajęciową w pracowniach: muzyczno-teatralnej, życia codziennego, plastycznej, krawieckiej, stolarskiej, komputerowej
     Zajęcia kulturalno-rekreacyjne
     Spotkania grup samopomocowych
     Spotkania rodzin - Klub Rodzin
     Mieszkanie chronione dla czterech osób
     Pomoc wolontariuszy
     Wsparcie w sytuacjach kryzysowych spowodowanych kryzysem rodzinnym, przemocą w rodzinie, chorobą psychiczną, bezrobociem, nagłą utratą bliskich, uzależnieniem.

Formy oferowanej pomocy w ramach sytuacji kryzysowej :
     Telefon zaufania 752 31 90 (linia bezpłatna)
     Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne
     Krótkoterminowa terapia indywidualna
     Interwencja kryzysowa pozastacjonarna (wizyty domowe)
     Hostel - miejsca czasowego pobytu
     Punkt informacyjno-konsultacyjny (dane o instytucjach udzielających pomocy).

W ośrodku obowiązują takie zasady jak:
     Pełna akceptacja każdego człowieka
     Wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów
     Gotowość udzielania sobie wzajemnej pomocy i wsparcia
     Organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Chcemy wpływać na zmianę stereotypu myślenia i postrzegania osób z chorobą psychiczną i ich rodzin.
Osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach naszego ośrodka mogą się zgłaszać bezpośrednio do naszej siedziby przy ulicy Akacjowej 11 (budynek byłej wymiennikowni cieplnej), od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 18 lub pod numerem telefonu
462-72-74.

NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ