Wybory wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast

(ponowne głosowanie)


P R O T O K Ó Ł  Z  W Y B O R Ó W

Burmistrza Łęcznej

sporządzony dnia 12 listopada 2003 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łęcznej

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 14 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła: 18 089
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 6 792
3. Oddano kart do głosowania: 6 792

w tym:

1) kart nieważnych: 0
2) kart ważnych: 6 792

4. Głosów nieważnych oddano: 220

w tym:

1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów: 43
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata: 42

5. Głosów ważnych oddano: 6 572
6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) BLICHARSKI JERZY ALEKSANDER
zgłoszony przez K.W. Stowarzyszenia Rozwoju Łęcznej - 3 274

2) KOSIARSKI TEODOR EDWIN
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 3 298

II. Komisja stwierdziła, że:

Więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na burmistrza miasta
KOSIARSKI TEODOR EDWIN zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

III. Zarzuty pełnomocników: brak

IV. Zarzuty członków Komisji:
brak

V. Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami pełnomocników i członków Komisji: brak


Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1. Jastrzębski Piotr, Przewodniczący
2. Marczewska Jadwiga, Zastępca Przewodniczącego
3. Grabczak Grażyna, Członek
4. Gryglicka Jolanta, Członek
5. Kowal Anna, Członek
6. Madejska Teresa, Członek
7. Osiński Tadeusz, Członek