GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁĘCZNEJ
NA ROK 2003

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.

Niniejszy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Łęczna na rok 2003 przedkłada się na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

CELE PROGRAMU:
1. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
3. Ograniczanie ilości nowych przypadków uzależnień alkoholowych oraz degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.
4. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, głównie zaburzeń życia rodzinnego a przede wszystkim przemocy domowej i zaniedbań.
5. Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
6. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

Niniejszy program zawiera cele zbieżne z programami z lat 1998,1999, 2000, 2001 i 2002, a także jest w znacznym stopniu kontynuacją działań z tychże lat.

ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I NAPRAWCZEJ
(stan na dzień 31.12.2002 r.)

ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ II

Zadania gminnego programu:

Ważnym zadaniem naszej gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców. Zależy od tego skuteczność innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Na terenie naszej gminy i powiatu funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnień w strukturach SP ZOZ ul. Górnicza 3. Zadaniem gminy jest udzielanie wsparcia poradni, która pozwala na realizację efektywnych programów terapeutycznych. Istnieje konieczność utworzenia większego ośrodka lecznictwa odwykowego w porozumieniu
z gminami powiatu łęczyńskiego. Pozwoliłoby to na zwiększenie dostępności do usług medyczno-terapeutycznych. Obecna oferta terapeutyczna poradni nie zaspakaja potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie pomocy dla żon i dorosłych dzieci alkoholików oraz długoterminowej rehabilitacji dla osób uzależnionych po podstawowym programie terapeutycznym.

Zadanie 1. 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 3
Profilaktyka dzieci i młodzieży.

Zadanie 4
Profilaktyka wśród dorosłych.

Zadanie 5
Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz obrotu tymi napojami.


Podstawowym założeniem tego zadania jest opracowanie i realizacja standardów obowiązujących na terenie gminy Łęczna. W sferze ustaleń ogólnych jest to przyjęcie, że napój alkoholowy nie jest zwykłym towarem, do którego można stosować proste zasady wolnego rynku, popytu i podaży.

Zadanie 6
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

ROZDZIAŁ III

Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych dla skutecznej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.