GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁĘCZNEJ NA ROK 2001.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn.zm.

          Niniejszy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Łęczna na rok 2001 przekłada się na podstawie art.4’ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późń. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622).

 CELE PROGRAMU:

1.     Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

2.     Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

3.     Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi   problemami.

 

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są :

-         ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych

-         zmiana zachowań i postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem;

-         budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad  szkodliwymi formami, postępowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie );

-         zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych  strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Niniejszy program zawiera cele zbieżne z programami z lat 1998,1999 i 2000, a także jest w znacznym stopniu kontynuacją działań z tychże lat.

 W 2000 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie opublikowała raport pt. „ Młodzież i alkohol-rozmiary zjawiska, szkody i zagrożenia”. Wynika z niego, że poważne szkody związane z piciem alkoholu występują u około 10-15 % populacji między 15 a 18 rokiem życia, ale rozmiary realnych zagrożeń są znacznie wyższe. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się ilość pijącej i upijającej się młodzieży, w szczególności dziewcząt. Z ogólnopolskich badań socjologicznych( przeprowadzonych w 1995 i powtórzonych w czerwcu 1999 roku) wynika, że 68 % 15 -letnich chłopców i 54 % 15-letnich dziewcząt piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca.58 % 15-latków i 43 % 15-latek w ciągu ostatniego roku upiło się. Zdaniem specjalistów, wczesna inicjacja alkoholowa jest jedną z przyczyn późniejszych problemów alkoholowych ludzi dorosłych.

          Badania wskazują, że główną przyczyną zgonów i inwalidztwa wśród młodzieży w wieku 16-21 lat jest właśnie  alkohol. Co 10 dziecko po wypiciu alkoholu  uczestniczyło w bójce lub sprzeczce. 5 % nastolatków doświadczyło wypadku lub uszkodzenia ciała. Co dwudziesta 15-latka miała niechciane kontakty seksualne oraz kontakty seksualne bez antykoncepcji. Nie należą do rzadkości przypadki nieletnich będących w stanie nietrzeźwym, zabieranych z miejsc publicznych do domów bądź izb wytrzeźwień przez patrole policyjne. Oprócz dramatycznych skutków picia są i mniej rzucające się w oczy, ale znacznie szerzej rozpowszechnione: ograniczenia aspiracji życiowych, zawężenie dążeń, kłopoty w nauce, nieprawidłowy rozwój nastolatka.

          Polska młodzież poddawana jest bardzo agresywnym, starannie przygotowanym i skutecznym oddziaływaniom promującym picie alkoholu. Analizy rynkowe pokazują, że zwiększenie konsumpcji piwa wśród nastolatków jest podstawowym źródłem wysokich zysków biznesu alkoholowego. Zwiększ się wprawdzie zakres szkolnych programów profilaktycznych – tylko w 1998r. uczestniczyło w nich ponad 800 tys. uczniów i 100 tys. rodziców – nie stanowią one ciągle jeszcze wystarczająco skutecznej przeciwwagi dla ekspansji tego przemysłu. Większe przyzwolenie rodziców na picie dzieci może wiązać się z mylnym przekonaniem, że lepiej, by dzieci piły niż zażywały narkotyki. Jest ono jednak złudne, wiadomo bowiem, że alkohol jest swoistego rodzaju przepustką do innych używek i brak jasnych granic w tej dziedzinie ułatwia kontakt z innymi substancjami uzależniającymi.

          Widoczna jest faktycznie nieograniczona dostępność alkoholu dla osób nieletnich. 85 % sprzedawców całkowicie lekceważy prawo sprzedając alkohol osobom nieletnim i to pomimo formalnych sankcji w postaci kar pieniężnych i utraty zezwolenia. Nieprzestrzeganie przepisów polskiego prawa w tym oraz niestosowanie przez samorządy kary w postaci cofnięcia koncesji sprawiły, że w wielu rejonach kraju

nawet małe dzieci są w stanie nabyć mocne alkohole. Dramatycznie obniżył się wiek inicjacji alkoholowej – obecnie pierwszy kontakt z alkoholem mają 9 – 12 latkowie. Jeszcze kilka lat temu picie napojów alkoholowych zaczynało się w wieku 14 – 15 lat.

 

SZKODY ZWIĄZANE Z PICIEM ALKOHOLU PRZEZ   MŁODZIEŻ

             Picie alkoholu ma bezpośredni związek z różnego rodzaju szkodami i zachowaniami ryzykownymi. Młodzież badana w programie ESPAD otrzymała listę potencjalnych szkód wywołanych piciem alkoholu. Zadanie młodych ludzi było wskazanie problemów, z którymi zetknęli się bezpośrednio.

          15-letni chłopcy najczęściej wymieniali:

 ·         bójkę (13,2 %)

·         uczestnictwo w kłótni lub w sprzeczce (13 %)

·         problemy z rodzicami (12,6 %)

·         problemy z przyjaciółmi (7,1 %)

·         utratę pieniędzy lub innych cennych rzeczy (7,1 %)

·         niechciane kontakty seksualne oraz kontakty seksualne bez antykoncepcji (6,9 %)

·         wypadek lub uszkodzenie ciała (6,8 %)

·         kłopoty z policją (6,6 %)

15-letnie dziewczęta wskazywały na:

 ·         uczestnictwo w kłótni lub sprzeczce (7,9 %)

·         problemy z rodzicami (6,3 %)

·         niechciane kontakty seksualne oraz kontakty seksualne bez antykoncepcji (5 %)

 

Wśród uczestników III klas szkół ponadpodstawowych zauważono wyraźny wzrost

problemów związanych z piciem alkoholu.

 

            17-letni chłopcy wśród szkód związanych z piciem alkoholu najczęściej wymieniali:

 

·         kłótnię lub sprzeczkę (22,4 %)

·         bójkę (20,2 %)

·         problemy z rodzicami (20 %)

·         wypadki lub uszkodzenia ciała (11,3 %)

·         niechciane kontakty seksualne oraz kontakty seksualne bez antykoncepcji (10,2 %)

 

ROZDZIAŁ I. REALIZATORZY PROGRMU:

 

1.      Urząd Miasta w Łęcznej.

2.      Rada Miejska w Łęcznej.

3.      Poradnia Odwykowa w Łęcznej.

4.      Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej.

5.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej.

6.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej.

7.      Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.

8.      Parafia pod wezwaniem Św. Barbary w Łęcznej.

9.      Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Łęcznej.

10.  Szkoła Podstawowa w Zofiówce.

11.  Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich.

12.  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej ul. Jaśminowa.

13.  Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej ul. Szkolna.

14.  Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej ul. Bogdanowicza.

15.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej ul. Piłsudskiego.

16.  Zespół Szkół Ogrodniczych w Łęcznej.

17.  Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego ul. Szkolna.

18.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej.

19.  Centrum Kultury w Łęcznej.

20.  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej.

21.  Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ul. Jaśminowa 4.

22.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ul. Górnicza 3.

23.  Muzeum Regionalne w Łęcznej.

24.  Rada Powiatu Łęczyńskiego.

25.  Starostwo Powiatu Łęczyńskiego.

26.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

27.  Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”. 

 

ROZDZIAŁ II

 

Zadania gminnego programu:

 

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

 

1.      Współpraca z Poradnią Odwykową w Łęcznej:

a)     wspieranie działalności bieżącej poradni poprzez zakup materiałów  papierniczych, książek i czasopism z zakresu tematyki lecznictwa odwykowego,

b)     udział w powiatowym programie rozwoju lecznictwa odwykowego,

c)     profesjonalne szkolenia pracowników poradni pomagającym uzależnionym oraz rodzinom uzależnionych,

-         skierowanie na Studium Pomocy Psychologicznej,

-         udział w Letniej Szkole Instytutu Psychologii Zdrowia.

1.      Wspieranie ruchów samopomocowych  ( AA i Al.-Anon).

2.      Reaktywowanie dyżurów przy telefonie zaufania.

3.      Szerokie informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

4.      Zorganizowanie szkolenia w programie wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji przeznaczonego dla podstawowej opieki zdrowotnej (grupa lekarzy i pielęgniarek) i szkolenie w zakresie pierwszego kontaktu dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.      Szkolenia specjalistyczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy                       alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

1.      Realizowanie zadań programowych Poradni Odwykowej.

2.      Finansowanie części zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania

     problemów alkoholowych w świetlicach środowiskowych.

3.      Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i kuratorami sądowymi.

4.  Udział w tworzeniu Kuratorskiego Ośrodka do Pracy z Młodzieżą ( wrzesień     

     2001r. ).

5.      Prowadzenie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.  

6.      Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

7.      Finansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

8.      Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez wdrażanie niebieskich kart, wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowanie do „SOPRA” i „STOP” w Lublinie (stowarzyszenia zajmujące się profesjonalną pomocą ofiarom przemocy domowej) i rozpoznawanie oraz pomoc doraźną (wsparcie).

Taki system tworzą : Poradnia Odwykowa w Łącznej ,

                                  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,

                                  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

                                  Alkoholowych w Łęcznej,

                                   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,

                                   Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej,                                 

                                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

                                   Służba zdrowia,

                                   Szkoły – pedagodzy szkolni,

                                   Kuratorzy sądowi.

9.      Promowanie samopomocowych grup wspierania dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie.

10.  Współpraca z Regionalnym Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej.

 

Zadanie 3. Profilaktyka dzieci i młodzieży.

 

1.      Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z grup tzw. wysokiego

ryzyka:

-         przyjmuje się że takie formy pracy z dziećmi i młodzieżą winny być   uwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej,

-         wszystkie kolonie i obozy winny zawierać szczegółowy harmonogram pracy profilaktycznej (scenariusze zajęć),

-         kolonie i obozy powinny być prowadzone przez kadrę legitymującą się zaświadczeniami o kompetencjach zawodowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.      Udział w ogólnopolskich kampaniach mających na celu przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim (np. „Chrońmy młodość”) i innych akcjach (np. „Nie truj się”).

2.      Realizacja nowoczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć z programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej” (40 klas) i innych programów w tym programów autorskich (w miarę możliwości).

3.      Realizacja profilaktycznych programów autorskich w świetlicach środowiskowych.

4.      Tworzenie i wdrażanie w szkołach autorskiego, gminnego programu

     profilaktycznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli

     i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”.

5.      Prowadzenie grupy konsultacyjno-superwizyjnej dla nauczycieli

     realizujących zajęcia z programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz

     Inaczej”.

6.      Szkolenia dla nauczycieli w zakresie szeroko pojętej profilaktyki uzależnień:

     a)  warsztaty przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z programu            

         profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” jako wstęp do           

         długofalowej i nowoczesnej pracy profilaktycznej,

     b) warsztaty „Spójrz Inaczej na Agresję” jako działanie z zakresu wczesnej 

         profilaktyki uzależnień. 

7.      Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi a      

także dla celów szkoleniowych.

9.      Promowanie zdrowia i trzeźwości w różnego rodzaju imprezach z udziałem dzieci i młodzieży; happening z okazji  Dnia Dziecka, Bieg Trzeźwości z okazji  Dni Łęcznej, turnieje sportowe w ramach szerszych akcji międzygminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

Zadanie 4. Profilaktyka wśród dorosłych.

 

1.      Edukacja publiczna poprzez szeroką dostępność literatury i  informacji na                       

     temat uzależnień, współuzależnienia i form pomocy w placówkach  

     specjalistycznych typu zakłady opieki zdrowotnej, Miejski Ośrodek Pomocy 

     Społecznej, szkoły ,Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Odwykowa, 

     Środowiskowy Dom Samopomocy;

-         prenumerata czasopism  o tematyce  profilaktyki uzależnień,    

rozwiązywania problemów alkoholowych, lecznictwa odwykowego,

-         zakup fachowej literatury dla realizatorów gminnego programu,

-         druk broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniu informacyjnemu i profilaktycznemu.

1.      Stały udział w programach edukacyjno – informacyjnych w mediach.

2.      Promocja imprez bezalkoholowych (dyskoteki, bale dla dorosłych, zawody sportowe, happeningi o zasięgu miejskim, gminnym i międzygminnym).

3.      Podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób realizujących zadania gminnego programu.

4.      Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień mających na   

    celu:

-         uczenie umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnych,

-         zwiększanie wiedzy na tematy uzależnień i działania środków   

    uzależniających,

-         rozwój osobisty uczestników,

-         uruchamianie zmian społecznych,

-         realizację zadań wychowawczych szkoły wychodząc z założenia, że profilaktyka i wychowanie są spójne.

 

 

Zadanie 5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania na prowadzenie sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem   sprzedaży oraz obrotu tymi napojami.

Podstawowym założeniem tego zadania jest opracowanie i realizacja standartów obowiązujących na terenie gminy Łęczna. W sferze ustaleń ogólnych jest to przyjęcie, że napój alkoholowy nie jest zwykłym towarem do którego można stosować proste zasady wolnego rynku, popytu i podaży.

 

1)     Określenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu na 31, w tym 24 w mieście i 7 na wsiach.

2)     Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu.

3)     Kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania prawa przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisję Obywatelską Rady Miejskiej i policjantów.

4)     Włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami w zakresie problematyki alkoholowej.

5) Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i   

     napojów alkoholowych oraz prowadzenia kontroli w zakresie    

     przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

 

I.                   ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ:

1.      Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż składane są w Urzędzie Miasta w Łęcznej.

2.      Wniosek powinien zawierać:

a)     imię i nazwisko, adres, nazwę i siedzibę firmy,

b)     adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,

c)     określenie rodzajów napojów alkoholowych,

d)     godziny sprzedaży alkoholu,

e)     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

3.      Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru.

4.      W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzają wizję we wspomnianym miejscu sprzedaży pod kontem zgodności usytuowania punktu i warunków sprzedaży alkoholu określonych przez Radę Miejską w Łęcznej – sporządzany jest protokół wizji.

5.      Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży lub poza nim może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Łęczna po opinii Zarządu Miasta Łęczna.

6.      Zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres 2 lat, zaś zezwolenia na sprzedaż tych napojów na miejscu na okres 4 lat.

7.      W zezwoleniu wpisuje się:

a)             skreślony

b)                 wysokość pierwszej opłaty za zezwolenie,

c)                 przypomnienie o ustawowym zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i sankcji cofnięcia.

8.      Druk zezwolenia powinien zostać umieszczony w miejscach sprzedaży alkoholu w widocznym punkcie.

 

I.                   ZASADY COFANIA ZEZWOLEŃ:

1.      Zezwolenie cofa się jeżeli zachodzą przesłanki określone w art.18 ust.6 pkt      1 – 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a)     protokołem Policji,

b)     protokołem z kontroli dokonanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej,

c)     protokołem właściwego organu kontroli państwowej, np. Państwowej Inspekcji Handlowej itp.

d)     zeznaniami co najmniej trzech światków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.

 

 III.   ZASADY  KONTROLI:

 

1.      Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2.      Kontrolę przeprowadzają :

a)     upoważnieni przez Zarząd Miasta Łęczna członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)     policja, w zakresie;

§         przestrzegania porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży alkoholu,

§         przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,

§         przestrzegania ustawowego zakazu reklamy alkoholu.

3.      Zakres kontroli:

a)     zgodność prowadzonej sprzedaży alkoholu z aktualnym zezwoleniem,

b)     przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

c)     przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży alkoholu określonych w uchwałach gminnych.

4.      Kontrole punktów sprzedaży alkoholu, których zakres określono w pkt3 przeprowadzone są przez co najmniej 2 osoby bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.

5.      Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

a)     wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu w takich dniach i godzinach w jakich prowadzona jest ta działalność,

b)     żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

6.      Czynności kontrolne w przypadkach, o których mowa w pkt3 dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby go zastępującej lub przez niego zatrudnionej.

7.      Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

8.      Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenie.

9.      Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie o ile nie są podstawą do cofnięcia zezwolenia lub wszczyna postępowanie o cofnięcie zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

10.  Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informacje o wykonaniu zaleceń.

11.  Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

 

Zadanie 6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

                      fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

1)     Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w tym organizacjami skupiającymi młodzież lub działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w realizacji przez nie wszelakich działań i zadań statutowych propagujących zdrowy styl życia i trzeźwość.

2)     Wsparcie materialne i edukacyjne dla podmiotów niepublicznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

a)     dotacja dla Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” z przeznaczeniem na opłaty lokalu, szkolenia członków tej organizacji i ich rodzin, organizację imprez dla środowiska o charakterze trzeźwościowym,

b)     dotacje dla świetlic środowiskowych w zakresie realizacji zajęć profilaktycznych, organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i na inne cele statutowe tych niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych.

1)     Wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych.

2)     Zlecanie zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacjom pozarządowym i samorządowym.

3)     Współorganizowanie spotkań i konferencji służących współpracy i integracji różnych środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

ROZDZIAŁ III

 

Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych dla skutecznej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

1)     Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Łęczna na 2001r. w oparciu o merytoryczną ocenę lokalnej sytuacji i przyjęcie go Uchwałą Rady Miejskiej (styczeń, luty 2001r.).

2)     Opracowanie budżetu w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w oparci o środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przekazanie ich na w/ w rozdział w budżecie Miasta Łęczna na 2001r.:

-         zapewnienie środków finansowych na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej,

-         zapewnienie wynagrodzenia dla biegłego wg obowiązujących stawek.

3)     Utrzymanie stanowiska pracy dla koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w Łęcznej.

4)     Zabezpieczenie lokalu dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

-         stworzenie możliwości pracy w tym lokalu dla komisji, pełnomocnika oraz      

     możliwości organizowania w nim szkoleń,

-         zakup komputera (jest niezbędny do prowadzenia prac polegających w głównej mierze na pisaniu pism i dokumentów oraz związanych z monitorowaniem problemów alkoholowych prowadzeniem statystyk prowadzeniem archiwizacji dokumentacji osób kierowanych na leczenie odwykowe),

-         zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

5)     Poszukiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację gminnego       programu poprzez współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z Biurem Pełnomocnika Zarządu Województwa Lubelskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.