Budżet gminy Łęczna na 2004 r.


Budżet w pliku MS Excel w formacie *.ZIP
POBIERZ

 

Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej  
z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 35.155.065 zł w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na kwotę 1.974.096 zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 125.000 zł

2.Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 37.260.065 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo na kwotę 1.974.096 zł

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 125.000 zł

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.255.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.150.000 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu ustalone są w załączniku Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 180.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego .

§ 3.

 Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 4.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.507.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 2.984.548 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 2.984.548 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 831.980 zł oraz wydatków w kwocie 1.029.882 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 140.555 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7.

Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 943.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zmniejszeń bądź zwiększeń wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 9.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Łęcznej w roku budżetowym w kwocie   800.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza Łęcznej w roku budżetowym w kwocie 50.000 zł

§ 10.

1. Suma zaciągniętych pożyczek i kredytów nie może przekroczyć kwoty 4.055.000 zł

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do zaciągania długu i spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (wydatki budżetu gminy w 2004 roku) i załączniku Nr 3 (przychody i rozchody budżetu gminy w 2004 roku), w załączniku Nr 4 (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) oraz w załączniku Nr 5 (Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2004 roku nie objętych programami wieloletnimi) za wyjątkiem:

a) zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych

b) zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów  

gdzie Burmistrz Łęcznej wystąpi do Rady Miejskiej z projektami stosownych uchwał.

§ 12.

Burmistrz Łęcznej może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 3.000.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 14.

Zobowiązuje się Burmistrza Łęcznej do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęcznej.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2004.

 

www.leczna.pl (1.03.2004 r.)