Łęczna, dn. 3.11.2003

INFORMACJA

Podaje się do wiadomości, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej, która zostanie powołana zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 154 z dnia 15 października 2003 r. w sprawie powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego ustalenia wyników głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie, od pełnomocników komitetów wyborczych przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2003 r. do godziny 12.00. w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pok. nr 9.

Zgłoszeń należy dokonywać na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M.P. Nr 37, poz. 588 oraz z 2003 r. Nr 3, poz.33).

pełniący funkcję Burmistrza Łęcznej

Marek Bańbuła