Burmistrz Łęcznej

przypomina o terminie płatności

II raty podatku od środków transportowych

Podatek płatny jest bez wezwania do 15 września.

Do wpłat uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem właściciela (współwłaściciela) środka transportowego
jest złożenie organowi podatkowemu deklaracji wraz z załącznikiem zawierającym informację
o posiadanych środkach transportowych
(wzór określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 XII 2002 r. - Dz. U. Nr 234, poz. 1969)