Zarządzenie 75/2003
Burmistrza Łęcznej
z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia zakresu zadań własnych, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w 2004 r.

Na podstawie Uchwały Nr XV/94/99 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 lipca 1999 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań własnych gminy zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

§1

Ustalam zakres zadań własnych gminy, które mogą być zlecane podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku.

§2

Dział 851: Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
1. Prowadzenie specjalistycznych miejsc dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie różnego rodzaju uzależnień a zwłaszcza w zakresie alkoholizmu.
3. Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
Narkomania
1. Prowadzenie specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Prowadzenie telefonu zaufania dla osób uzależnionych od narkotyków.

Dział 921 Rozdz. 92195 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
1. Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych, promujących Łęczną i jej dziedzictwo kulturowe.
2. Organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury.
3. Organizacja wystaw, gromadzenie i ochrona dóbr kultury działalność edukacyjna wśród dzieci
i młodzieży.

Dział 851 Rozdz. 85195 - Ochrona zdrowia.
1. Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną.
2. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
3. Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku i osobami niepełnosprawnymi.
4. Organizowanie pomocy żywnościowej osobom samotnym i ubogim.
5. Pomoc i opieka dzienna dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością.

Dział 926 Rozdz. 92605 - Oświata i wychowanie.
1. Organizacja obozów szkoleniowo - sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w świetlicach.

Dział 926 Rozdz. 92605 - Sport.
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych sekcjach.
2. Organizacja letniego obozu sportowego.
3. Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.

§3

Ustalam kryteria przyznawania dotacji poszczególnym organizacjom:
- zgodność projektu z zadaniami Miasta, oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej;
- wartość merytoryczna projektu;
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach;
- wymierne korzyści dla społeczności lokalnej;
- ocena skuteczności wykorzystania uzyskanych środków.

§4

Termin składania ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zadań własnych Gminy ustalam na dzień 20 wrzesień 2003 r.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz Podinspektorowi d/s organizacji pozarządowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do pobrania:
(po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy należy wybrać "zapisz element docelowy jako..." i wskazać lokalizację na dysku twardym)

Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XV/94/99 z dnia 28 lipca 1999 roku w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań własnych gminy zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XV/94/99 z dn. 28 lipca 1999 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XV/94/99 z dn. 28 lipca 1999 r.