BURMISTRZ ŁĘCZNEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1, 2 ,3, 5

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach szkół i przedszkoli /Dz. U. Nr 89, poz. 826/

OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcja pracy na stanowisku dyrektora przedszkola,
2/ kwestionariusz osobowy,
3/ życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
4/ odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
5/ aktualną ocenę pracy w przypadku kandydata będącego nauczycielem,
6/ potwierdzenie 5 letniego stażu pracy,
7/ aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferty z dokumentami należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęcznej, ul. Plac Kościuszki 5, p. nr 11 do dnia 18 czerwca 2003 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem "Konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 lub nr 2 lub nr 3 lub nr 5" podając swoje imię
i nazwisko, adres, nr telefonu.

Konkursy zostaną przeprowadzone w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, ul. Plac Kościuszki 22:

1/ na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w dniu 26.06.2003 r. o godz.9.00
2/ na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w dniu 27.06.2003 r. o godz.9.00
3/ na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w dniu 30.06.2003 r. o godz.9.00
4/ na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w dniu 01.07.2003 r. o godz.9.00

5.06.2003 r., www.leczna.pl