Wezwanie do przedłożenia informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego


Stosownie do treści ustaw o podatkach, osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek podatkowy, są obowiązane złożyć Burmistrzowi Łęcznej informację o nieruchomościach i obiektach, o gruntach i o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

Formularze te są dostępne w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego
w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, pok. 1, tel. 752-02-13 wewn. 34.

Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie przewidzianego przepisami prawa obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej.