Łęczna, 17.04.2003 r.

D E C Y Z J A
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Na podstawie:
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - K.p.a.,
- art.40 ust.1 i 3 i art. 42 Ustawy z 7 lipca 1994 r. "O zagospodarowaniu przestrzennym"
/tekst jedn. Dz.U.Nr 15, z 1999 r. , poz.139 z póź. zm./,
- ustaleń: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna - I etap uchwalonego przez Radę Miejską w Łęcznej Uchwałą Nr XVIII/120/ 99 z dnia 27.10.1999 r.
ogł.w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3 poz. 48 z dnia 9 lutego 2000 r.
- art.32 ust.1 pkt1, ust.2, art. 33 ust.1, art.46 ust.1, ust3, ust.4 pkt1, ust9 i 10.art.48 ust.1 ust.2 pkt1 i 2, ust.3, art.50, art.51 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 
po rozpatrzeniu wniosku:
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta w Łęcznej z dnia: 13.02.2003 r.

w sprawie: 
Budowy zakładu sortowania i recyklingu odpadów komunalnych z linią technologiczną
i placami technologicznymi.
Budowy II niecki składowiska odpadów komunalnych o pojemności składowej ok. 30 tys. m3, z infrastrukturą towarzyszącą 

u s t a l a m

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na:

1. Budowie zakładu sortowania i recyklingu odpadów komunalnych z linią technologiczną
i placami technologicznymi.

2. Budowie II niecki składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
i obojętne o pojemności składowej ok. 30 tys.m3, z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 726/4, 726/5, 726/7, położonych w Starej Wsi.

1. Inwestycja obejmuje
- budowę zakładu sortowania i recyklingu odpadów komunalnych z linią technologiczną.,
- budowę II niecki składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne 
o pojemności składowej ok.30 tys.. m3 , z infrastrukturą towarzyszącą, przyjmującą powyżej 20 Mg/dobę odpadów

2. Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 
Symbol: NO, NU – teren przeznaczony pod obiekty związane z oczyszczaniem i przesyłaniem ścieków, unieszkodliwianiem, gromadzeniem i przeróbką osadów ściekowych oraz gromadzeniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z ich segregacją, odzyskiem i unieszkodliwianiem, o następujących ustaleniach:

1) utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu z rozszerzeniem funkcji o składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne;

2) dla składowiska obowiązuje wykonanie analizy warunków gruntowo – wodnych oraz uwzględnienie szczegółowych warunków sanitarnych i ochrony środowiska;

3) zaleca się stosowanie rozwiązań technologicznych i technicznych o wysokich standardach;

4) uciążliwość obiektu powinna się mieścić w granicach terenu oczyszczalni i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

5) obiekt nie może powodować przekroczeń standardów emisji substancji w powietrzu określonych
w rozporządzeniach Ministra Środowiska;

6) wymagana strefa zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej.

3. Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

Spełnienie wymagań określonych w art. 76 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), a także w szczególności:
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami)
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. "Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi
zmianami) 
- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. "Prawo Geologiczne i Górnicze" (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinnyodpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549).

Oddziaływanie na środowisko powinno zamykać się w granicach działki, na teren której Inwestor posiada tytuł prawny.

Na etapie rozwiązań projektowych należy opracować raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 52 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo Ochrony Środowiska" 
(Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami). Projekt budowlany podlega uzgodnieniu m.in. z Wojewodą i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

4. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- uzyskać od dysponentów mediów

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny - kolorem czerwonym i literami: ABCDEA

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy:
- sporządzić projekt odpowiadający wymogom art.34 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.-
Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z póź. zm./,
- okazać prawo do dysponowania terenem.
- wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien zawierać wymagania określone
w art. 52 ust. 1 ustawy o odpadach / Dz.U. Nr 62, poz 628 / 

Decyzja traci ważność gdy: 
- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- jest sprzeczna z ustaleniami wchodzących w życie planów zagospodarowania 
przestrzennego /art. 46 a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym/

Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 17.04.2006 r.

UZASADNIENIE

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Łęcznej w dniu 13 marca 2003 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zakładu sortowni i recyklingu odpadów komunalnych z linią technologiczną i placami technologicznymi oraz budowie II niecki składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności składowej ok. 30 tys.m3, z infrastrukturą towarzyszącą.
Wnioskodawca przedłożył wraz z wnioskiem Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzona analiza w załączonym raporcie wykazała, że planowana inwestycja nie spowoduje istotnego zagrożenia dla otaczającego środowiska. Na etapie opracowania projektu budowlanego należy opracować kolejny raport o oddziaływania środowisko spełniający wymagania art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz odnoszący się do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549).
W przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 32, 33 cytowanej wyżej ustawy „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
W ustawowym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi do przedmiotowej inwestycji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich /art.46 ust.2 Ustawy o zagosp. przestrzennym/.
Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 3 Ustawy "o zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz.139 z późn. zm.) - wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Łęcznej

Załączniki:
Nr 1 – Kopia mapy syt.–wys.
Nr 2 – Raport oddziaływania na środowisko sporządzony przez Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie, ul. Długa 13a

Otrzymują:
2. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta w Łęcznej w/m

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 54, 21 – 010 Łęczna
2. Urząd Gminy w Puchaczowie, ul. Lubelska 22, 21 – 013 Puchaczów
3. Polski Klub Ekologiczny, ul. Królewska 17/9, 20 – 109 Lublin
4. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa,
ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin
5. a/a