Łęczna, 10.04.2003 r.

URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
przypomina o obowiązkach ciążących na

właścicielach psów


Do obowiązku utrzymujących zwierzęta domowe, w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi należy m. in.:

● prowadzenie psów w czasie spaceru na smyczy, w kagańcu oraz z umocowanym na obroży znaczkiem identyfikacyjnym,

● przestrzeganie obowiązkowych szczepień psów,
a w przypadku pogryzienia przez psa, kontrolnych badań weterynaryjnych – czynności te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

● W celu umożliwienia spacerów z psami w m. Łęczna – bez użycia smyczy – wyznacza się następujące tereny:

a) na osiedlu Samsonowicza – tereny położone na obrzeżu osiedla, w kierunku rzeki Świnka,

b) na osiedlu Niepodległości – tereny w pasie pomiędzy parkingiem i garażami przy ulicy Wojska Polskiego do gruntów zagospodarowanych rolniczo oraz teren za Gimnazjum nr 2
w kierunku zachodnim,

c) na osiedlu Bobrowniki – tereny od ulicy Jaśminowej w kierunku zachodnim do ulicy Krasnystawskiej, do gruntów zagospodarowanych rolniczo,

d) na Starym Mieście – tereny nad rzeką Świnką przy ulicy Lubelskiej oraz tereny nad rzeką Wieprz w kierunku północnym 
i południowym od mostu na trasie Lublin-Łęczna.

Zobowiązuje się posiadaczy psów do sprzątania miejsc zanieczyszczonych
przez psy będące w ich posiadaniu podczas spacerów
we wszystkich miejscach publicznych włącznie z określonymi powyżej.

 Wykroczenia popełnione w tym zakresie są zagrożone karą grzywny

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXVI/293/97 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
.