Łęczna, 3.04.2003 r.

I N F O R M A C J A

Referat inwestycji i rozwoju gminy Urzędu Miejskiego w Łęcznej
wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na:

- budowie zakładu sortowania i recyklingu odpadów komunalnych
z linią technologiczną oraz placami technologicznymi,

- budowie II niecki składowiska odpadów komunalnych
innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności składowej
ok. 30 tys. m sześc., z infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania uwag i wniosków
dotyczących w/w inwestycji, w terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszej informacji.