OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 - z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Łęczna zawiadamia, że

projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach

od 25 lutego do 17 marca 2003 r. w Urzędzie Miasta w Łęcznej,
Pl. Kościuszki 22, pokój 2, w godz. 10.00-14.00.

Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu, może wnieść protest; zgodnie z art. 24 ustawy, każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta Łęczna z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie do 31 marca 2003 r.

(www.leczna.pl, 27.02.2003 r.)