O B W I E S Z C Z E N I E
Zarządu Miasta Łęczna


o przystąpieniu do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej nr LII/419/2002 z dnia 29 maja 2002 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna.
Zmiana dotyczy terenów:

- wieś Stara Wieś - tereny oznaczone symbolem NO, NU,
- wieś Ciechanki Krzesimowskie - działki nr 42/16 i 42/18,
- wieś Trębaczów - działka nr 197/7,
- wieś Zofiówka - działka nr 208/1.

Zakres zmiany planu będzie wynikał z wniosków zgłoszonych w trakcie jego opracowania, a ustalenia nastąpią z uwzględnieniem treści art. 10 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski i wytyczne do zmiany planu na wymienionych terenach, można składać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej (pok. 7) w terminie do dnia 16 grudnia 2002 r.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres, nr nieruchomości i miejscowość.