O B W I E S Z C Z E N I E
Zarządu Miasta Łęczna


o przystąpieniu do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Łęcznej nr LII/418/2002 z dnia 29 maja 2002 r. oraz nr LV/446/2002 z dnia 11 września 2002 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna, obejmujących obszary oznaczone następującymi symbolami:

- strefa VII - 1 US,
- strefa IX - 1 ZP, 2 ZO,
- strefa XIV - 21 KS (działki nr 2789, 2790/1, 2790/4), 26 MW (działka nr 2758/8),
- strefa VIII - 3 NO, 5 NO, 5a KX, 5b KX, 7 ZP.

Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do planu. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta w Łęcznej (pok. 7) w terminie do dnia 16 grudnia 2002 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres, nr nieruchomości i miejscowość.