OGŁOSZENIE
ZARZĄD MIASTA ŁĘCZNA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ZOFIÓWCE


Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek /Dz.U.z 1999r Nr 14 poz.126 z póź.zm. /

OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
  4. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
  5. Aktualną ocenę pracy.
  6. Potwierdzanie 5 letniego stażu pracy.
  7. Aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej.


Oferty z dokumentami należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Łęczna ul. Plac Kościuszki 5 p. nr 7 do dnia 15 maja 2002 r do godz. 15 oo w kopercie z napisem "Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce " podając swoje imię i nazwisko, adres, nr.tel.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 21 maja 2002 r o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łęcznej ul.Plac Kościuszki 22