Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej


GDZIE UDAĆ SIĘ PO POMOC?

     Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej , z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej ,który znajduje się w Twojej dzielnicy lub gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZNEJ
UL. Jaśminowa 4
21-010 ŁĘCZNA
TEL. 462-83-74

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa,
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wieloletnich,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej z wymienionych wyżej w punktach 2-11 okoliczności.

Pracownik socjalny , po zapoznaniu się z Twoją sytuacją życiową , zaproponuje rodzaj, formę i rozmiar świadczenia odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia: Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej . Od każdej decyzji ośrodka pomocy społecznej przysługuje Ci odwołanie.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczna spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku , przyjmuje się - począwszy od września ( stan na 2000 r. ) - następujące kwoty:
 1. na osobę samotnie gospodarującą - 401 zł.
 2. na pierwszą osobę w rodzinie - 364 zł.
 3. na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat 256 zł.
 4. na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat 183 zł.