RADA MIEJSKA W ŁĘCZNEJ

zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów lub list kandydatów
na ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego w Lublinie

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
  5. nie przekroczył 65 lat.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw; adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

1. Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania.

2.  Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata są trzy pierwsze osoby, które podpisały jego zgłoszenie.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2003 r. w Biurze Rady Miejskiej w Łęcznej – Plac Kościuszki 22 tel. 752-03-41 w. 21


Przykładowe druki zgłoszeń (w formacie .doc):