Muzeum Regionalne - Oddział Muzeum Lubelskiego

Siedziba/Adres : ul. Bożnicza 19
Telefon : (081) 752-08-69


Muzeum można zwiedzać codziennie, w godzinach od 8 do 16,w niedziele od 9 do 16. Aktualna cena biletu ulgowego i od grup wycieczkowych wynosi - 1,50 zł, a biletu normalnego - 2zł.

Synagoga - foto E.Misiewicz      Muzeum Regionalne w Łęcznej mieści się w zabytkowej synagodze z połowy XVII wieku, w której zachował się wystrój wnętrza - Aron-ha-kodesz ( Święta Arka, Szafa Ołtarzowa ) z dekoracją stiukową oraz bima, zdobiona polichromią i sztukaterią o cechach późnego renesansu.
      Muzeum powstało w 1966 roku. Jest Oddziałem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Posiada zbiory etnograficzne, numizmatyczne, geologiczne, archeologiczne, artystyczne, judaika oraz zabytki związane z historią miasta i regionu.

Obecnie czynne są cztery wystawy stałe:l. "Archeologia Ziemi Łęczyńskiej. Prahistoria. Średniowiecze. Nowożytność"
      Wystawa obrazująca dzieje osadnictwa ludzkiego na tym terenie, przedstawiona w oparciu o materiały archeologiczne, pozyskane w wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych, powierzchniowej penetracji terenu, jak i przypadkowych odkryć i znalezisk.
      Ekspozycja podzielona została na części, zgodnie z porządkiem chronologicznym, odzwierciedlającym kolejność przemian kulturowych zachodzących na obszarze ziemi łęczyńskiej.
      Zaprezentowano tu: materiały krzemienne ze starszej i środkowej epoki kamienia. Zebrano kolekcję rdzeni, wiórów, odłupków i narzędzi, wśród których są także okazy z młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (krzemienne siekiery, kamienne topory i narzędzia kościane). Pokazano również bogaty asortyment naczyń glinianych, bądź ich fragmentów, wśród nich zbiór ceramiki neolitycznej (od kultury wstęgowej rytej, poprzez kultury: malicką, ceramiki dołkowogrzebykowej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych i ceramiki sznurowej), wyroby ceramiczne kultur: epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich, okresu średniowiecza i nowożytnego. Na wystawie zrekonstruowano także, w oparciu o materiały archeologiczne z cmentarzyska w Jaszczowie grób kultury lubelsko-wołyńskiej.

Ort gdański Zygmunata II wazy, 1617    Gliniana grzechotka, wczesnośreniowieczna    Kafel piecowy, I poł. XVII w.

Tableau z wizerunkami pierwszej 'konstytucyjnej' Rady Miasta Łęczna, 1919 r.    Obraz 'Chrystus w grobie', oleodrul. XIX/XX w.    Obraz 'Chrystys ukrzyżowany', olej, płótno ok. 1840 r.

Główki fajek glinianych (lulki) XVII-XVIII w.2. "Od węgla do epoki lodowej. Skały, rośliny i zwierzęta Lubelszczyzny"

      Na wystawie znajdują się eksponaty pochodzące z ery paleozoicznej, reprezentowane przez okazy skał i skamieniałości kambru, syluru, próbki minerałów dewońskich, egzemplarze utworów permskich oraz okazy karbońskiej flory i fauny. Najstarsze etapy Ziemi są nieobecne, gdyż materiały z prekambru stanowią rzadkość nawet w dużych kolekcjach geologicznych.
      Następnie, zgodnie ze schematem dziejów geologicznych Ziemi zaprezentowano zabytki ery mezozoicznej: kolekcję utworów jurajskich i skał osadowych z kredy oraz eksponaty pochodzące z ery kenozoicznej-trzeciorzędu i plejstocenu.

3. "Bramy czasu. Żydowskie zabytki sakralne i obrzędowe"

      Ekspozycja obejmuje przedmioty związane z kultem religijnym-synagogalnym i sprawowanym w domu. Zaprezentowano na niej: naczynia do rytualnego i symbolicznego obmywania rąk i utensylia do modlitwy, zabytki związane ze świętem Szabasu oraz świętami wynikającymi z kalendarza żydowskiego: Rosz ha-Szana (Nowy Rok), Jom Kippur (Dzień Pojednania, Dzień Przebłagania), następnie Sukkot (Święto Namiotów, Szałasów, Kuczek, jedno ze świąt pielgrzymich), Chanuka (Święto Odnowienia, Święto Świateł), muzealia związane ze świętem Purim (Święto Losów) oraz z drugim ze świąt pielgrzymich, jakim jest -Pesach.
      Obok Aron-ha-kodesz pokazano zabytki związane z liturgią synagogalną oraz elementy wyposażenia wnętrza synagogi. Uzupełnieniem zasadniczej ekspozycji jest niewielka część obejmująca przedmioty związane z obrzędem urodzin, zgonu i życiem codziennym Żydów. Osobną grupę stanowią pamiątki, będące skromną spuścizną po łęczyńskiej społeczności żydowskiej.


4. "530 lat miasta Łęczna. Ślady przeszłości"

      Wystawa historyczna prezentująca dokumenty z życia społeczności miasta, w tym księgi parafialne oraz zabytki kultury materialnej, wśród których znajdują się: naczynia i szaty liturgiczne z miejscowego kościoła parafialnego, fundowanego przez jednego z właścicieli tej majętności, meble mieszczańskie z przełomu XIX/XX wieku, portrety właścicieli dóbr, obrazy o treści religijnej, naczynia stołowe i bibeloty. Obecnie w sali wystaw czasowych prezentowana jest wystawa fotograficzna, pokonkursowa - "Cztery Pory Roku. Pejzaż Powiatu Łęczyńskiego".