Plan budżetu Gminy Łęczna na rok 2002


WYDATKI (dział, rozdział, rodzaj wydatku)

DZIAŁ NAZWA ZADANIA - DZIAŁU OGÓŁEM
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

209 510
150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

1 000
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 229 017
700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

484 750 
710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

174 000
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 000 610
751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 700
754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

173 200
757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

200 000
758

RÓŻNE ROZLICZENIA

263 000
801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 748 763
851

OCHRONA ZDROWIA

875 692
853

OPIEKA SPOŁECZNA

3 579 739
854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3 294 236
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 422 452
921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

891 604
926

 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

158 250
 O G Ó Ł E M    W Y D A T K I 33 708 523
0 R O Z C H O D Y 136 331
O G Ó Ł E M     B U D Ż E T 33 844 854

Procentowy rozdział wydatków - wykres kołowy

DOCHODY (działami)

Dział NAZWA DZIAŁU    -  tytuł P L A N 2002 rok
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5 000
700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

663 600
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

247 147
751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 700
756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

9 683 743
758

RÓŻNE ROZLICZENIA

18 811 925
801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24 000
853

OPIEKA SPOŁECZNA

2 315 739
854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 000
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

37 000
  O G Ó Ł E M    D O C H O D Y 31 794 854
952

P R Z Y C H O D Y

2 050 000
 

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - budowa kanalizacji sanitarnej

1 350 000
 

Kredyt na zadania inwestycyjne - budowa dróg, wodociągu w Nowogrodzie oraz adaptacja pomieszeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęcznej

700 000
O G Ó Ł E M      B U D Ż E T 33 844 854

Dochody (rozwinięcie - dział, rozdział, rodzaj dochodu)