Plan budżetu na rok 2001


31.01.2001 r. - uchwała Rady Miejskiej
                         w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2001 rok


Struktura procentowa wydatków budżetowych - plan na 2001 rok

wydatki - plan na 2001 rok

 

WYDATKI(dział, rozdział, rodzaj wydatku)

DZIAŁ  

NAZWA DZIAŁU

OGÓŁEM

 

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

790

rozwinięcie ...

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 486 395

rozwinięcie ...

630

TURYSTYKA

2 000

rozwinięcie ...

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

279 580

rozwinięcie ...

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

255 000

rozwinięcie ...

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 722 616

rozwinięcie ...

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 600

rozwinięcie ...

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

120 200

rozwinięcie ...

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

290 000

rozwinięcie ...

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

162 310

rozwinięcie ...

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

14 495 319

rozwinięcie ...

851

OCHRONA ZDROWIA

496 000

rozwinięcie ...

853

OPIEKA SPOŁECZNA

2 670 500

rozwinięcie ...

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3 101 700

rozwinięcie ...

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 657 531

rozwinięcie ...

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

794 554

rozwinięcie ...

926

 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

135 050

rozwinięcie ...

 

O G Ó Ł E M    W Y D A T K I

29 672 145

 

0

R O Z C H O D Y

1 732 000

rozwinięcie ...

 

O G Ó Ł E M  B U D Ż E T

31 404 145

 

DOCHODY(dział, rozdział, rodzaj dochodu)

Dział

NAZWA DZIAŁU

Plan

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 400   

rozwinięcie ...

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

372 000 

rozwinięcie ...

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40 000

rozwinięcie ...

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

353 763  

rozwinięcie ...

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 600    

rozwinięcie ...

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

300     

rozwinięcie ...

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

9 781 308 

rozwinięcie ...

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

18 242 124 

rozwinięcie ...

851

OCHRONA ZDROWIA

100 000

rozwinięcie ...

853

OPIEKA SPOŁECZNA

1 691 650 

rozwinięcie ...

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

67 000 

rozwinięcie ...

  O G Ó Ł E M    D O C H O D Y

30 654 145

901

PRZYCHODY

67 000 

rozwinięcie ...

OGÓŁEM BUDŻET

31 404 145